Aktieägare har före årsstämman även möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt personligen, genom ombud eller genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs i kallelsen.

Till anmälningssidan hos Euroclear