2021

Aktieägarna i Asaleo Care accepterar Essitys bud om att förvärva samtliga aktier i bolaget
Läs hela pressmeddelandet

Essity förvärvar resterande aktier i ABIGO Medical AB
Läs hela pressmeddelandet

Essity utökar sitt ägande i Productos Familia S.A.
Läs hela pressmeddelandet

Essity förvärvar distributionsrättigheter till Sorbact i Australien och Nya Zeeland
Läs hela pressmeddelandet

Essity ingår avtal om förvärv av australiska hygienbolaget Asaleo Care
Läs hela pressmeddelandet

2020

Essity förvärvar bolag med smart ultraljudsteknologi för inkontinensvård. 
Läs hela pressmeddelandet

Förvärv av ABIGO Medical AB
Essity förvärvar 75 procent av det medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB.
Läs hela pressmeddelandet

2019

Essity avyttrar samägt bolag i Turkiet
Essity avyttrar sin 50-procentiga ägarandel i det samägda bolaget SCA Yildiz i Turkiet till den andra ägaren Yildiz.
Läs hela pressmeddelandet.

2018

Förvärv av bolag i Peru och Bolivia
Den 16 februari 2018 förvärvade Familia, ägt till 50 procent av Essity, resterande 50 procent i bolaget Productos Sancela del Peru med verksamhet i Peru och Bolivia. Överförd ersättning uppgick till 310 MSEK. Essity konsoliderar efter förvärvet detta bolag som dotterbolag med minoritet. Före förvärvet konsoliderades bolaget som intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Omvärdering har gjorts av tidigare redovisad kapitalandel med 225 MSEK till verkligt värde och redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen.

Förvärv av bolag i Ecuador
Den 3 april 2018 förvärvade Familia, ägt till 50 procent av Essity, bolaget Industrial Papelera S.A. (INPAECSA) med verksamhet i Ecuador. Överförd ersättning uppgick till 68 MSEK.

2017

Essity var tidigare en del av SCA. För förvärv och avyttringar innan delningen, vänligen besök www.sca.com.