2021

Essity slutför förvärv av aktier i Productos Familia S.A.
Hygien- och hälsobolaget Essity har slutfört förvärvet av 45,8 procent av aktierna i det colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. ("Familia"). Essity äger nu 95,8 procent av Familia. Köpeskillingen uppgår till 1 540 MUSD (cirka 13 miljarder SEK) för 100 procent av bolaget på skuldfri basis. Förvärvet förväntas bidra positivt till Essitys vinst per aktie från 2021. 
Läs hela pressmeddelandet

Aktieägarna i Asaleo Care accepterar Essitys bud om att förvärva samtliga aktier i bolaget
Den 16 februari 2021 meddelade hygien- och hälsobolaget Essity att de ingått avtal om att förvärva återstående 63,8 procent av aktierna i det australiska hygienbolaget Asaleo Care. Idag meddelar Asaleo Care att bolagets aktieägare har röstat för att acceptera Essitys bud.
Läs hela pressmeddelandet

Essity förvärvar resterande aktier i ABIGO Medical AB
Hygien- och hälsobolaget Essity har idag tecknat avtal om att förvärva resterande 25 procent av aktierna i det svenska medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB. Essity förvärvade 75 procent av ABIGO Medical i februari 2020. Genom förvärvet blir ABIGO Medical ett helägt dotterbolag till Essity inom produktkategorin Medical Solutions. Aktierna köps från grundaren och styrelseordföranden Jan G. Smith till en värdering av 900 MSEK för 100 procent av bolaget på skuldfri bas.
Läs hela pressmeddelandet

Essity utökar sitt ägande i Productos Familia S.A.
Hygien- och hälsobolaget Essity har ingått ett avtal om att förvärva cirka 44 procent i det colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. (”Familia”). Efter slutförd transaktion kommer Essitys ägande i Familia att uppgå till minst 94 procent. Essity har varit ägare i Familia sedan 1985 och äger för närvarande 50 procent av bolaget. Köpeskillingen uppgår till 1 540 MUSD (cirka 13 miljarder SEK) för 100 procent av bolaget på skuldfri basis.
Läs hela pressmeddelandet

Essity förvärvar distributionsrättigheter till Sorbact i Australien och Nya Zeeland
Det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity förvärvar distributionsrättigheterna till sårbehandlingstekniken Sorbact® i Australien och Nya Zeeland från det australiska bolaget Bayport Brands. Under 2020 uppgick försäljningen av Sorbact® i regionen till 1,7 MAUD (cirka 11 MSEK). 
Läs hela pressmeddelandet

Essity ingår avtal om förvärv av australiska hygienbolaget Asaleo Care
Efter pressmeddelandet den 10 december 2020 har hygien- och hälsobolaget Essity nu ingått ett avtal med hygienbolaget Asaleo Care om att förvärva återstående 63,8 procent av aktierna i bolaget för 1,40 AUD kontant per aktie. Asaleo Care är noterat på Australian Securities Exchange. Essity är den största aktieägaren med ett innehav om 36,2 procent av aktierna.
Läs hela pressmeddelandet

2020

Essity förvärvar bolag med smart ultraljudsteknologi för inkontinensvård. 
Hygien- och hälsobolaget Essity stärker sitt erbjudande för inkontinensprodukter genom att förvärva det holländska bolaget Novioscan. Bolaget utvecklar bärbar ultraljudsteknologi som övervakar urinblåsan och möjliggör kontinenskontroll. Köpeskillingen är cirka 70 MSEK (6,5 MEUR) på skuldfri basis.
Läs hela pressmeddelandet

Förvärv av ABIGO Medical AB
Essity förvärvar 75 procent av det medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB.
Läs hela pressmeddelandet

2019

Essity avyttrar samägt bolag i Turkiet
Essity avyttrar sin 50-procentiga ägarandel i det samägda bolaget SCA Yildiz i Turkiet till den andra ägaren Yildiz.
Läs hela pressmeddelandet

2018

Förvärv av bolag i Peru och Bolivia
Den 16 februari 2018 förvärvade Familia, ägt till 50 procent av Essity, resterande 50 procent i bolaget Productos Sancela del Peru med verksamhet i Peru och Bolivia. Överförd ersättning uppgick till 310 MSEK. Essity konsoliderar efter förvärvet detta bolag som dotterbolag med minoritet. Före förvärvet konsoliderades bolaget som intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Omvärdering har gjorts av tidigare redovisad kapitalandel med 225 MSEK till verkligt värde och redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen.

Förvärv av bolag i Ecuador
Den 3 april 2018 förvärvade Familia, ägt till 50 procent av Essity, bolaget Industrial Papelera S.A. (INPAECSA) med verksamhet i Ecuador. Överförd ersättning uppgick till 68 MSEK.

2017

Essity var tidigare en del av SCA. För förvärv och avyttringar innan delningen, vänligen besök www.sca.com.