Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättning till styrelseledamot, verkställande direktör, vice verkställande direktör samt annan ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. 

Principer för ersättning 

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget genom konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning kan rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare. Den sammanlagda ersättningen ska därför vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar, samt vara relaterad till befattningshavarens ansvar, befogenheter och prestation. Ersättningen får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Bolagets affärsstrategi återfinns i bolagets Års- och hållbarhetsredovisning. 

Rörlig ersättning 

Rörlig ersättning ska baseras på utfall i förhållande till kortsiktigt (ettårigt) respektive långsiktigt uppsatta finansiella mål, mål som bidrar till sådana eller till värdeutvecklingen av bolagets aktie. Ersättningen ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Rörlig ersättning ska vidare utgå som kontant ersättning och ska inte vara pensionsgrundande. Den kortsiktiga delen ska inte överstiga 100 procent av den fasta årliga lönen och den långsiktiga delen ska inte överstiga 50 procent av den fasta årliga lönen.

Kortsiktiga prestationsmål ska innefatta organisk tillväxt, produktutveckling, resultat, kassaflöde, kapitaleffektivitet, hållbarhet, avkastning, individuella mål eller en kombination därav.  

Långsiktiga prestationsmål ska innefatta utvecklingen av bolaget, mätt som ett TSR värde (TSR, Total Shareholder Return; värdet ska utgöras av den samlade utdelningen och andra avkastningar samt utvecklingen av aktien) under en treårig mätperiod. Detta värde ska för samma mätperiod jämföras med utvecklingen av MSCI Index för hushållsprodukter, Consumer Staples, vilket är ett sammanvägt index av konkurrenters- och konsumentföretags motsvarande TSR värde.   För maximalt utfall ska krävas över 5 procent bättre utfall för Essityaktien än för jämförelseindexet under flerårsperioden. Utbetalning av kontantersättning för uppnående av långsiktiga prestationsmål ska vidare förenas med krav på att hälften av sådan utbetald ersättning efter skatt används för egen investering i Essityaktien. Avyttring av sådana aktier får inte ske under en period om tre år från inköp, bl.a. för att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan deltagarna i programmet och aktieägarna.  

Bolaget ska ha möjlighet att innehålla utbetalning av rörlig ersättning där så är erforderligt och möjligt enligt lag, om det finns särskilda skäl för det och ett innehållande är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Bolaget ska vidare ha den möjlighet som följer av tillämplig lag att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder. 

Pensions- och övriga förmåner 

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och årspremien ska uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga lönen. Pensionsåldern ska normalt vara 65 år.  Övriga mindre förmåner kan innefatta sjukvårdsförsäkring, bilförmån, friskvårdsbidrag samt medlems- och serviceavgifter, utbildning och annat stöd.  Vid uppsägning av anställningsförhållande ska gälla en uppsägningstid om högst två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och högst ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag ska inte förekomma. 

Beslutsprocess och rapportering 

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av styrelsens ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen. I ersättningsutskottets uppgifter ska även ingå att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, genomföra översyn samt följa och utvärdera tillämpning av dessa. Vid styrelsens respektive ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska ledande befattningshavare inte närvara i den mån denne berörs av frågorna och vad avser beräkning av rörlig ersättning ska revisorsintyg inhämtas före beslut om utbetalning. Vid beredningen av ersättningsriktlinjerna har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktats såsom uppgifter om totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid, jämväl företagets jämställdhetspolicy. 

Styrelsen ska upprätta en ersättningsrapport. 

Tillämpning och frångående av riktlinjerna 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. 

Riktlinjerna har inte företräde framför obligatoriska villkor enligt arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal. De äger heller inte tillämpning på redan ingångna avtal. 

Dessa riktlinjer gäller från årsstämma 2021 tills vidare.