Dessa riktlinjer ska omfatta vd:n och övriga personer inom företagets ledning. Företagets revisorer ska senast tre veckor före årsstämman lämna in ett skriftligt uttalande om att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Årsstämman 2019 antog följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

”Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.

  Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar och relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

  Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen, baserat på resultatutfall i förhållande till årliga respektive långsiktigt uppsatta mål.

  Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om högst två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och högst ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag skall inte förekomma.

  Pensionsförmåner ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

  Styrelsen skall ha rätt att frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna har inte företräde framför obligatoriska villkor enligt arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal. De äger heller inte tillämpning på redan ingångna avtal."