We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 301.9 (-2.4 SEK) on 15-Nov-2019 11:54

Select region


Global Site


Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets organisation och administration. Detta ansvar utförs genom till exempel regelbunden övervakning av verksamheten, vilket säkerställer en lämplig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt beslutar om större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

 I enlighet med årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av nio ledamöter valda av årsstämman utan några suppleanter. Dessutom ska styrelsen bestå av tre ledamöter och tre suppleanter utsedda av de anställda.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgift är att, utan att i övrigt påverka styrelsens skyldigheter och uppgifter, övervaka företagets finansiella rapportering och ge rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporternas pålitlighet. När det gäller finansiell rapportering så är det kommittén som övervakar effektiviteten i företagets internkontroll, internrevision och riskhantering. Revisionsutskottet håller sig kontinuerligt informerat om årsredovisningens revision och det konsoliderade bokslutet, och när så krävs de slutsatser som Revisionsinspektionens kontroll av den externa revisorn ger. Utskottet mottar och behandlar rapporten om genomförd revision tillsammans med revisorns rapport, som revisorn lämnar in enligt europeiska unionens revisionsregulering 537/2014. Revisionsutskottet informerar styrelsen om dess observationer och revisionens utfall. Revisionsutskottet granskar och övervakar även revisorns opartiskhet och självständighet. I detta avseende noteras i synnerhet huruvida revisorn förser företaget med andra tjänster än revision. Utskottet utvärderar också revisorns arbete och ger rekommendationer till företagets valberedning avseende tillsättningen av revisor för nästkommande period.

Utskottets medlemmar får ej vara anställda i företaget. Minst en medlem ska ha bokförings- eller revisionserfarenhet.

Revisionsutskottet består av Barbara Milian Thoralfsson, ordförande, Pär Boman och Bert Nordberg.

Ersättningsutskottet

Företagets ersättningsutskott förbereder styrelsens beslut i frågor avseende ersättningsprinciper, ersättningar och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och har rätt att fatta beslut i dessa frågor när det gäller företagets övriga ledande befattningshavare. Utskottet övervakar och utvärderar program för variabel ersättning, tillämpningen av årsstämmans resolution om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt tillämplig ersättningsstruktur och ersättningsnivåer inom koncernen. 

Ersättningsutskottet består av Pär Boman, ordförande, Louise Svanberg och Bert Nordberg.

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

Direkt: +46 8 788 52 59