We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Ansvaret fullgörs bland annat genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Styrelsen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av 9 årsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställda.
Detaljerad information om enskilda styrelseledamöter och suppleanter.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgift, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, är att övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Med avseende på den finansiella rapporteringen övervakar utskottet effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Revisionsutskottet håller sig löpande informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt i förekommande fall om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll av den externa revisorn. Utskottet mottar och behandlar den till revisionsberättelsen kompletterande rapport över genomförd revision som revisorn avlämnar enligt EU:s Revisionsförordning (nr 537/2014). Revisionsutskottet informerar styrelsen om sina iakttagelser och resultatet av revisionen. Revisionsutskottet granskar också och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet. I den delen uppmärksammas särskilt om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. Utskottet utvärderar också revisorns arbete och lämnar efter beredning förslag till bolagets valberedning om val av revisor för nästkommande mandatperiod.

Utskottets ledamöter får inte vara anställda i bolaget. Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisionsutskottet består av Barbara Milian Thoralfsson, ordförande, Pär Boman och Bert Nordberg.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för vd samt har beslutanderätt i dessa frågor för bolagets övriga ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattnings-havare samt den gällande ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna i koncernen.

Ersättningsutskottet består av Pär Boman, ordförande, Louise Svanberg och Bert Nordberg.

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

jan.carlson@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 59