I enlighet med årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av nio ledamöter valda av årsstämman utan några suppleanter. Dessutom ska styrelsen bestå av tre ledamöter och tre suppleanter utsedda av de anställda.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Med avseende på den finansiella rapporteringen övervakar utskottet effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Revisionsutskottet håller sig löpande informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt i förekommande fall om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll avseende bolagets externa revisor. Utskottet tar emot och behandlar den till revisionsberättelsen kompletterande rapport över genomförd revision som revisorn avlämnar enligt EU:s Revisionsförordning. Revisionsutskottet informerar styrelsen om sina iakttagelser och resultatet av revisionen. Revisionsutskottet granskar också och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet. I den delen uppmärksammas särskilt om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. Utskottet utvärderar också revisorns arbete och lämnar förslag till bolagets valberedning om val av revisor för nästkommande mandatperiod. Revisionsutskottets ledamöter är inte anställda av bolaget och minst en ledamot har redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisionsutskottet består av Barbara Milian Thoralfsson, ordförande, Ewa Björling, Pär Boman och Jan Gurander.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för vd samt har beslutanderätt i dessa frågor för bolagets övriga ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt den gällande ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna inom koncernen.

Ersättningsutskottet består av Pär Boman, ordförande, Bert Nordberg och Barbara Milian Thoralfsson.

Portföljutvecklingsutskottet

Portföljutvecklingsutskottet inrättades i december 2021, och har till uppgift att bereda styrelsens överväganden och beslut i övergripande portfölj - och förvärvsfrågor samt att bereda och föreslå strategier med avseende på sådana frågor. Styrelsen kan när så bedöms lämpligt i viss omfattning delegera beslutanderätt i dessa frågor till utskottet.

Portföljutvecklingsutskottet består av Bert Nordberg, ordförande, Pär Boman, Jan Gurander och Torbjörn Lööf.