Essity B 276.7 (+2.7 SEK) on 03-Feb-2023 17:29

Data per aktie

Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster om inte annat anges.

Belopp i SEK per aktie där annat ej anges

2021 2020
Resultat per aktie före och efter utspädning 12,27 14,56
Justerat resultat per aktie1) 12,50 15,45
Genomsnittskurs under året 278,97 294,35
Årets slutkurs, 31 december 295,40 264,50
Rörelsens kassaflöde2) 9,82 15,91
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,88 25,37
Utdelning 7,00 6,76
Direktavkastning, % 2,4 2,6
P/E-tal3) 24 18
P/E-tal exkl jämförelsestörande poster3) 24 17
Price/EBITA4) 19 13
Price/EBITA exkl jämförelsestörande poster4) 19 13
Betavärde5) 0,35 0,46
Andel utdelad vinst, % 57 46
Eget kapital 98 90
Inregistrerade aktier 31 december (milj st) 702,3 702,3


1) Exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar.

2) Se definitioner av nyckeltal i not A2.

3) Aktiekurs vid årets slut dividerat med resultat per aktie.

4) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med EBITA (EBITA = Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar).

5) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet.