Essity B 283.3 (+12.8 SEK) on 25-Oct-2021 17:29

Select region


Global Site


Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster om inte annat anges.

Belopp i SEK per aktie där annat ej anges 2020 2019
Resultat per aktie före och efter utspädning 14,56 13,12
Justerat resultat per aktie1) 15,45 14,69
Genomsnittskurs under året 294,35 278,28
Årets slutkurs, 31 december 264,5 301,8
Rörelsens kassaflöde2) 15,91 18,81
Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,37 27,55
Utdelning 6,75 6,25
Direktavkastning, % 2,6 2,1
P/E-tal3) 18 23
P/E-tal exkl jämförelsestörande poster3) 17 21
Price/EBITA4) 13 17
Price/EBITA exkl jämförelsestörande poster4) 13 17
Betavärde5) 0,46 0,35
Andel utdelad vinst, % 46 48
Eget kapital 90 89
Inregistrerade aktier 31 december (milj st) 702,3 702,3

1) Exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
2) Se definitioner av nyckeltal i not A2 sid 71–76.
3) Aktiekurs vid årets slut dividerat med resultat per aktie.
4) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med EBITA (EBITA = Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar).
5) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet.