We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 321 (-0.6 SEK) on 21-Jan-2020 17:29

Select region


Global Site


Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster om inte annat anges.
Belopp i SEK per aktie där annat ej anges 2018 2017
Resultat per aktie 11.23 11.56
Justerat resultat per aktie1) 13.32 13.09
Börskurs för B-aktien:
Genomsnittskurs under året 225.72 233.87
Årets slutkurs, 31 december 217.60 233.00
Rörelsens kassaflöde2) 12.51 12.45
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18.74 18.12
Utdelning3) 5.75 5.75
Direktavkastning, % 2.6 2.5
P/E-tal4) 19 20
P/E-tal exkl jämförelsestörande poster4) 16 18
Price/EBITA5) 18 17
Price/EBITA exkl jämförelsestörande poster5) 16 16
Betavärde6) 0.55 0.58
Andel utdelad vinst, % 51 50
Eget kapital 78 71
Inregistrerade aktier 31 december (milj st) 702.3 702.3
1) Exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
2) Se definitioner av nyckeltal.
3) Enligt styrelsens förslag.
4) Aktiekursen vid årets slut dividerat med resultat per aktie.
5) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med EBITA. (EBITA = rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar).
6) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet.