We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 306.4 (+3.1 SEK) on 23-Sep-2020 13:29

Select region


Global Site


Belopp i SEK per aktie där annat ej anges 2019 2018
Resultat per aktie: 13.12 11.23
Justerat resultat per aktie 1) 14.69 13.32
Genomsnittskurs under året 278.28 225.72
Årets slutkurs, 31 december 301.8 217.6
Rörelsens kassaflöde 2) 18.81 9.06
Kassaflöde från den löpande verksamheten 27.55 18.74
Utdelning 3) 5.75
Direktavkastning, % 2.1 2.6
P/E-tal 4) 23 19
P/E-tal exkl jämförelsestörande poster 4) 21 16
Price/EBITA 4) 17 18
Price/EBITA exkl jämförelsestörande poster 5) 17 16
Betavärde 6) 0.35 0.55
Andel utdelad vinst (före utspädning)% 48 51
Eget kapital, efter utspädningseffekter 89 78
Inregistrerade aktier 31 december (milj st) 702.3 702.3
1) Exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
2) Se definitioner av nyckeltal.
3) Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för år 2019. Styrelsen har meddelat att man avser att återkomma till frågan om utdelning senare under året när effekterna av den pågående Covid-19 epidemin bättre kan överblickas.
4) Aktiekursen vid årets slut dividerat med resultat per aktie.
5) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med EBITA. (EBITA = rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar).
6) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet.