Refinansieringsrisker och likviditet

Den 30 september 2023 uppgick den finansiella skulden till 68 316 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 60 633 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 30 september 2023 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 23 974 MSEK. Likvida medel uppgick till 6 391 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 30 september 2023 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (11 487 MSEK) med slutförfall 2025 och 20271) och 1 000 MEUR (11 487 MSEK) med slutförfall 2028.

1) Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2026 förlängdes under januari 2022 med 938 MEUR till 2027, kvarvarande 62 MEUR förfaller 2025.