Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 december 2022 uppgick den finansiella skulden till 67 232 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 62 869 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 december 2022 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 22 245 MSEK. Likvida medel uppgick till 4 288 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 31 december 2022 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (11 122 MSEK) med slutförfall 2025 och 20271 och 1 000 MEUR (11 122 MSEK) med slutförfall 2024 och 2025.

1) Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2026 förlängdes under januari 2022 med 938 MEUR till 2027, kvarvarande 62 MEUR förfaller 2025.