Refinansieringsrisker och likviditet

Den 30 september 2021 uppgick den finansiella skulden till 60 701 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 55 551 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 30 september 2021 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 390 MSEK. Likvida medel uppgick till 10 100MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 30 september 2021 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 195 MSEK) med slutförfall 2025 och 20261 och 1 000 MEUR (10 195 MSEK) med slutförfall 2024 och 20252.

1) Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2025 förlängdes under januari 2021 med 938 MEUR till 2026, kvarvarande 62 MEUR förfaller 2025.
2) Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2024 förlängdes under januari 2020 med 941 MEUR till 2025, kvarvarande 59 MEUR förfaller 2024.