Den centrala finansfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernens finansiella transaktioner.

De finansiella transaktioner som genomförs har som syfte att begränsa koncernens finansiella risker och att säkerställa en säker finansiering för Essity.