Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skicka sådan begäran till följande adress:

Essity Aktiebolag (publ)
Styrelsen
c/o Chefsjuristen
Box 200
101 23 Stockholm

Eller via email till: mikael.schmidt@essity.com

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 1 februari 2024.