Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen till stämman. För att med säkerhet få ärendet behandlat bör sådan begäran ha inkommit till Essity Aktiebolag (publ), General Counsel’s Office, Box 200, 101 23 Stockholm senast den 3 februari 2022.