We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.9 (+4.4 SEK) on 14-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Boy-with-roll-of-Lotus-Sans-Tube-2880x1300.jpg

Essity är världens näst största leverantör av consumer tissue. Vårt erbjudande inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter.

Erbjudande

Essitys erbjudande inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter. Produkterna säljs under varumärken, som till exempel Edet, Lotus, Regio, Tempo, Vinda och Zewa. I Europa säljer Essity även produkter under detaljhandelns egna märkesvaror. Produkter som säljs under Essitys egna varumärken svarar för cirka 66 procent av nettoomsättningen. Resterande cirka 34 procent säljs som detaljhandelns egna märkesvaror. Distributionskanalerna är detaljhandel och onlineförsäljning.

Produktionsanläggningar

Consumer Tissue hade tillverkning vid 47 produktionsanläggningar i 19 länder vid slutet av 2018.

Rörelsen 2018

Nettoomsättningen ökade med 7,4 procent och uppgick till 45 125 (42 014) MSEK. Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2,6 procent varav volym var –1,1 procent och pris/mix var 3,7 procent. Ökningen var främst relaterad till Asien och Europa. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 0,7 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 44 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 5,0 procent. Förvärv avseende ökad ägarandel i samägda bolag i Latinamerika ökade nettoomsättningen med 0,5 procent. Valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 4,3 procent. 

Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA) minskade med 18 procent (22 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärv) och uppgick till 3 331 (4 084) MSEK. Högre priser och bättre mix samt kostnadsbesparingar påverkade resultatet positivt. Högre råvaru och energikostnader och högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt. De betydligt högre råvarukostnaderna var framförallt en följd av högre massapriser.

Nettoomsättning 2018

45 125 MSEK

Organisk försäljning 2018

+2.6 %

Justerad EBITA 2018*

3 331 MSEK

Justerad avkastning på sysselsatt kapital**

7.4%