Essity B 276.7 (+2.7 SEK) on 04-Feb-2023 17:29

Strategiska prioriteringar för lönsam och hållbar tillväxt

StrategicPriorities22WEBB-1920x1080.jpg

Lönsam och hållbar tillväxt uppnås genom Essitys strategiska prioriteringar; fortsätta förändringsresan, bygga ledande varumärken genom innovation, öka digitaliseringen, leda inom hållbarhet och öka närvaron på tillväxtmarknaderna. Vi ska vinna med medarbetare och kultur samt ökad effektivitet.

Vinna med medarbetare och kultur

För att leverera på Essitys strategiska prioriteringar och nå lönsam och hållbar tillväxt arbetar Essity för att attrahera och utveckla de bästa talangerna samt ha en kultur där människor trivs och ständigt utvecklas. Rätt kompetens och bra möjligheter till utveckling och samarbete är förutsättningar för Essitys framgång och värdeskapande. Vi värdesätter och arbetar för en ökad mångfald, likvärdiga förutsättningar och inkludering. Olika bakgrund och erfarenhet leder till framgångsrika lösningar och resultat. Alla medarbetare ska behandlas rättvist och med respekt. På Essity gör var och en skillnad genom att bidra till ökat välbefinnande för människor runt om i världen.

Effektivitet i allt vi gör

På Essity uppnås dagliga förbättringar genom fokus på effektivitet och kvalitet, vilket leder till nöjdare kunder, ökad lönsamhet och lägre klimatpåverkan. Vi arbetar för att öka produktivitet, minska material-, energi- och logistikkostnader samt minimera avfall. Samtidigt möjliggörs snabb omställning för innovationer, produktanpassningar och bästa service till kunder och konsumenter. Detta stärker bolagets konkurrenskraft, förbättrar det finansiella resultatet och minskar miljöpåverkan. Digitalisering, innovation, globala skalfördelar och kunskapsutbyte bidrar till att effektivisera produktions- och leverantörsflöden samt logistik och distribution. Under 2021 uppnådde Essity 698 MSEK i löpande kostnadsbesparingar. De inkluderar besparingar inom inköp, produktion och materialrationalisering. Programmet ”Manufacturing Roadmap” löper till 2025 och förväntas bidra till Essitys totala årliga kostnadsbesparingar om 500–1 000 MSEK genom optimerad produktionsstruktur, produktivitetsförbättringar samt råmaterial- och energibesparingar. Åtgärderna ger möjlighet till tillväxt utan att investeringarna ökar i samma takt. Rörelsekapitalet förväntas minskas med mer än 1 000 MSEK. Målet är även att genom nya produktionssätt minska exponeringen mot vedbaserad färskfibermassa med cirka 10 procent, vilket resulterar i minskad volatilitet för bolagets lönsamhet.

Fortsätta förändringsresan

Med målet att växa, både organiskt och via förvärv, inom de kategorier och närliggande produktområden med högst lönsamhet fortsätter vi vår förändringsresa.

Bygga ledande varumärken genom innovation

Framgångsrik innovation och starka varumärken är två av Essitys styrkor och avgörande för bolagets framgång. Medvetenheten om vikten av hygien och hälsa samt efterfrågan på hållbara lösningar ökar. Detta har gynnat Essity då vi under covid-19-pandemin stärkt och breddat våra hygien- och hälsoerbjudanden och lanserat återanvändbara produkter inom flera kategorier.

Öka digitaliseringen

Målet med Essitys digitala strategi är att öka försäljningstillväxten och effektiviteten. Strategin bygger på fyra utvecklingsområden; hur vi interagerar med kunder och konsumenter, digitala lösningar och affärsmodeller, effektivisering av hela verksamheten, samt att bygga digital kompetens i organisationen.

Leda inom hållbarhet

För Essity är hållbarhet en strategisk prioritering för långsiktigt lönsam tillväxt. Våra initiativ bidrar till en bättre miljö samtidigt som bolagets konkurrenskraft ökar. Efterfrågan på hållbara lösningar och viljan att betala mer för dessa ökar bland kunder och konsumenter.

Öka närvaron på tillväxtmarknaderna

Essity ökar närvaron på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen av lösningar inom hygien- och hälsa är betydligt lägre än på mogna marknader. Tillväxt prioriteras på de marknader där bolaget redan har starka marknadspositioner, som Asien, Latinamerika och Östeuropa.

19-10-23-Essity-4382.jpg