Med tydlig betoning på handling, vilket återspeglas i titeln ”Från dialog till handling”, utforskade vi hur Förenta Nationernas (FN:s) mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals, SDGs) skulle kunna påverka områdena hälsa och hygien och samtidigt skapa affärsmöjligheter. Det var uppmuntrande att se de framsteg som gjorts inom vissa områden, men med uppskattningsvis 4,5 miljarder människor som saknar tillgång till säker sanitet är det tydligt att vi måste fortsätta att dela med oss av idéer och perspektiv samt vidta konkreta åtgärder. Mötet hölls på FN:s högkvarter i New York och samlade näringslivet, regeringar, myndigheter, civilsamhället och icke-statliga organisationer (NGO:er) för att utbyta erfarenheter och perspektiv på hur man ska uppnå de globala målen för hållbar utveckling. 

Om UNF

Lanserades 1998 med en gåva på 1 miljard USD från CNN:s grundare, mediemogulen Ted Turner. Detta är den största privata finansieringen till FN vars syfte är att stödja organisationens målsättningar och uppmuntra andra givare att stödja FN:s åtgärder och program. 

UNF:s finansiering hjälper till att lösa problem kring barnhälsa, klimatförändring, energi, hållbar utveckling, teknik, kvinnor, flickor och befolkning. UNF kopplar samman FN:s arbete med andra runt om i världen, mobiliserar engagemang och expertis från företag och icke-statliga organisationer för att hjälpa FN att ta itu med frågor som klimatförändring, global hälsa, fred och säkerhet, kvinnors inflytande, fattigdomsutrotning, tillgång till energi, och förbindelserna mellan USA och FN.