We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 300 (-2.5 SEK) on 26-Feb-2020 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 30 JUNI 2019
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,6 procent till 62 724 (57 741) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 4,1 procent
 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 4,7 procent exklusive lägre försäljning av moderrullar som följd av produktionsnedläggningar
 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,6 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 5 procent till 6 412 (6 080) MSEK
 • Justerad EBITA ökade med 7 procent till 6 922 (6 468) MSEK
 • Justerad EBITA marginal uppgick till 11,0 procent (11,2 procent)
 • Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med 1 300 MSEK
 • Periodens resultat ökade med 15 procent till 4 430 (3 857) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 15 procent till 5,73 (4,98) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 16 procent till 6,60 (5,68) SEK
 • Rörelsens kassaflöde ökade till 5 336 (1 855) MSEK

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2019 
Under kvartalet har koncernen fortsatt haft en hög organisk nettoomsättningstillväxt och den justerade EBITA marginalen ökade. De genomförda prishöjningarna påverkade både den organiska nettoomsättningstillväxten och lönsamheten positivt.

Våra investeringar i försäljning och marknadsföring, framförallt i Asien och Latinamerika, har bidragit till ökad tillväxt. Vi har även lanserat innovationer som stärkt vårt kund- och konsumenterbjudande och förbättrat produktmixen. Bland annat har vi i Kina nylanserat Feminine Care med Libresse V-Comfort och investerat i lokal produktion. Inom Incontinence Products har vi stärkt vårt produkterbjudande inom vårdsektorn med TENA ProSkin.

Effektiviseringsarbetet löper enligt plan och vi har uppnått betydande kostnadsbesparingar. Under kvartalet har vi haft högre råvaru- och energikostnader men marknadspriserna för exempelvis massa är i en nedåtgående trend, dock från en hög nivå.

Inom vårt pågående arbete med att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle har vi satt ytterligare hållbarhetsmål för förpackningar med särskilt fokus på plastförpackningar. Vi har även beslutat om investering i hållbar teknologi för alternativ fiber för mjukpapperstillverkning.

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2019 ökade med 7,9 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen, exklusive lägre försäljning av moderrullar, ökade med 4,3 procent. Inklusive lägre försäljning av moderrullar ökade den organiska nettoomsättningen med 3,9 procent, varav volym var 2,0 procent och pris/mix 1,9 procent. Den organiska nettoomsättningen påverkades positivt av att alla affärsområden uppvisade bättre pris/mix och högre volymer. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,9 procent. På mogna marknader ökade den med 0,7 procent.

Koncernens justerade EBITA för det andra kvartalet 2019 ökade med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Högre priser och volymer samt bättre produktmix och kostnadsbesparingar påverkade resultatet positivt. Kostnadsbesparingarna uppgick till 322 MSEK, varav 147 MSEK var relaterade till det koncernövergripande besparingsprogrammet. Det koncernövergripande besparingsprogrammet löper enligt plan och vid slutet av andra kvartalet 2019 uppgick årstakten till cirka 690 MSEK. Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med -250 MSEK, vilket motsvarar en negativ påverkan på den justerade EBITA marginalen med -0,8 procentenheter. Dessutom påverkade lageromvärdering, till följd av lägre råvarupriser, resultatet negativt. Investeringar i ökad tillväxt innebar ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader, dock var dessa kostnader lägre som andel av nettoomsättningen. Högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 0,3 procentenheter och uppgick till 11,6 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,9 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 105 procent främst relaterat till kassamässigt rörelseöverskott och förändring av rörelsekapitalet. Resultat per aktie ökade med 12 procent till 3,24 SEK.

INBJUDAN TILL PRESENTATION HALVÅRSRAPPORT 2019
Media och analytiker är välkomna till en telefon-/webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor. 

Presentation:
Datum: torsdag den 18 juli 2019
Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2019-07-18-q2
Telefon: +44 (0) 207 192 80 00, +1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Ring in i god tid innan presentationen börjar. Uppge ”Essity” eller konferens id 2674069.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, Presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51

Notera 
Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 klockan 07:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55