We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 30 JUNI 2018
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,1 procent till 57 741 (53 423) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2,8 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA),
  ökade med 9 procent till 6 080 (5 557) MSEK
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA), ökade med 2 procent till 6 468 (6 354) MSEK
 • Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt med 1 898 MSEK
 • Justerad EBITA marginal minskade med 0,7 procentenheter till 11,2 procent (11,9 procent)
 • Justerat resultat före skatt minskade med 1 procent till 5 529 (5 566) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 10 procent till 3 857 (3 497) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 11 procent till 4,98 (4,47) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 1 procent till 5,68 (5,60) SEK
 • Rörelsens kassaflöde minskade med 13 procent till 3 033 (3 487) MSEK


SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2018
 

Koncernens nettoomsättning ökade med 5,6 procent och resultat per aktie ökade med 21 procent för det andra kvartalet 2018 jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet lanserades sex innovationer som stärkte Essitys kund- och konsumenterbjudanden. För att öka effektiviteten inom Consumer Tissue beslutades om ytterligare omstruktureringsåtgärder som en del av Tissue Roadmap.

Den organiska nettoomsättningen ökade med 2,3 procent varav volym var -0,1 procent och pris/mix 2,4 procent. Volymerna ökade inom Personal Care och Professional Hygiene. Inom Consumer Tissue minskade volymerna till följd av omstruktureringsåtgärder inom ramen för Tissue Roadmap, vilket inneburit lägre försäljning av moderrullar, samt lägre volymer på tillväxtmarknaderna på grund av prishöjningar. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,0 procent. På mogna marknader ökade den med 1,4 procent.

Koncernens justerade EBITA för det andra kvartalet 2018 minskade med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet påverkades positivt av bättre pris/mix inom alla affärsområden, högre volymer och kostnadsbesparingar. Kostnadsbesparingarna fortsatte i hög takt och uppgick till 355 MSEK. Råvarupriserna har ökat kraftigt. Marknadspriset på massa är cirka 35 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år. Även för de oljebaserade råvarorna har marknadspriset ökat betydligt. Totalt har högre råvarukostnader haft en negativ påverkan på koncernens resultat för kvartalet med 1 144 MSEK vilket motsvarar en negativ påverkan på den justerade EBITA marginalen med -4,0 procentenheter. De genomförda prishöjningarna inom Consumer Tissue har inte kompenserat för de högre råvarukostnaderna och därför är intentionen att genomföra ytterligare prishöjningar. Koncernens justerade EBITA marginal minskade med 0,9 procentenheter och uppgick till 11,3 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,3 procent och justerad avkastning på eget kapital uppgick till 15,9 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 6 procent.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS HALVÅRSRAPPORT 2018
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av Magnus Groth, vd och koncernchef.

Tid: klockan 9:00, torsdagen den 19 juli, 2018
Plats: Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.essity.com. Det går också att delta via telefon, ring
+44 (0) 203 009 57 10, +1 866 869 23 21 eller +46 8 506 921 85. Uppge ”Essity” eller konferens id 5288956.
Länk till webbsändning: https://essity.videosync.fi/2018-07-19-q2

Stockholm, 19 juli 2018
Essity Aktiebolag (publ)

Magnus Groth
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Media Relations, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 20

Notera 

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 klockan 07:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 8 788 51 36