We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 300.2 (-2.1 SEK) on 04-Jun-2020 17:29

Select region


Global Site


På årsstämman den 2 april 2020 kommer styrelsen föreslå stämman att beslutet avseende utdelning för år 2019 skjuts till en extrastämma senast under november 2020. Styrelsens tidigare bedömning av utdelningsnivån uppgående till 6,25 kr/aktie kvarstår. Det slutliga ställningstagandet avseende utdelningens storlek sker dock vid ett senare tillfälle när effekterna av den pågående Covid-19 epidemin bättre kan överblickas.

För Essity var 2019 resultat- och marknadsmässigt ett mycket starkt år. Vidare har Essity en god finansiell ställning och en betryggande upplåningssituation. Tidigare perioder av vikande ekonomisk aktivitet i världsekonomin har påverkat bolaget i begränsad omfattning. Det är därför styrelsens uppfattning att bolaget är väl rustat för en möjlig period av världsekonomisk tillbakagång. 

Den snabba spridningen av covid-19 och relaterade befintliga och eventuellt kommande motåtgärder gör dock att osäkerheten i framtida prognoser är väsentligt större än normalt. Styrelsens rekommendation att skjuta på utdelningsbeslutet är fattat mot denna bakgrund.

Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 klockan 19:00.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55