We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 290.8 (-9.9 SEK) on 29-Mar-2020 18:04

Select region


Global Site


Den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Essity följer utvecklingen noggrant.

I centrum för Essity står omsorgen om bolagets aktieägare liksom deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare.
Läkarexpertis har förklarat att risk för generell smittspridning kan begränsas genom bl.a. följande. Undvikande av större folksamlingar. Om man behöver vara i folksamlingar minimera tiden som spenderas där. Tvätta händerna med tvål och vatten. Använd handsprit och försök minimera interaktionen med många människor såsom vid stora gemensamma måltider. Undvik trängsel. 


Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare, har Essity i samråd med expertis och efter inkomna synpunkter från oroliga aktieägare, beslutat vidta särskilda åtgärder vid Essitys årsstämma den 2 april 2020. 

Arrangemangen vid Essitys årsstämma den 2 april 2020 kl 15:00 kommer att förändras på följande sätt.

  • Inregistrering först från kl. 14:15. 
  • Ingen förtäring eller dryck och inga produkter kommer att erbjudas.
  • Bolagets vd kommer inte att hålla något sedvanligt anförande vid stämman. Endast ett kort anförande avges. Ett längre vd-anförande kommer att läggas ut på bolagets webbplats cirka kl 15:00 på stämmodagen.
  • Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas. 
  • Vid inpasseringen kommer händer att kunna desinficeras med handsprit.
  • Stämman kommer att minimeras i tid, men utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.essity.se. Vänligen notera att Essity inte får samla in fullmakter och agera ombud.