We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,4 procent till 87 388 (80 601) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2,4 procent
 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 2,8 procent exklusive lägre försäljning av moderrullar som följd av produktionsnedläggningar
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) minskade med 10 procent till 8 085 (8 953) MSEK
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA) minskade med 3 procent till 9 484 (9 786) MSEK
 • Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med 3 268 MSEK
 • Justerad EBITA marginal minskade med 1,2 procentenheter till 10,9 procent (12,1 procent)
 • Justerat resultat före skatt minskade med 6 procent till 8 026 (8 562) MSEK
 • Periodens resultat minskade med 14 procent till 4 935 (5 719) MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 14 procent till 6,38 (7,44) SEK
 • Justerat resultat per aktie minskade med 5 procent till 8,35 (8,77) SEK
 • Rörelsens kassaflöde minskade med 6 procent till 5 714 (6 055) MSEK
 • Under det tredje kvartalet lanserades ett koncernövergripande besparingsprogram. De förväntade årliga kostnadsbesparingarna uppgår till cirka 900 MSEK

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2018
Koncernens nettoomsättning ökade med 9,1 procent för det tredje kvartalet 2018 jämfört med samma period föregående år och resultat per aktie uppgick till 1,41 SEK.
 
Det tredje kvartalet 2018 har varit utmanande då den negativa påverkan från råvaru- och energikostnader accelererat ytterligare. Sammantaget har dessa faktorer påverkat våra marginaler negativt på kort sikt trots högre försäljningspriser, bättre mix och kostnadsbesparingar inom alla affärsområden.

För att öka lönsamheten genomför vi åtgärder inom flera områden:

 • Vi fortsätter att investera i våra starka varumärken och har under kvartalet lanserat 13 innovationer som har stärkt våra kund- och konsumenterbjudanden.
 • Inom Consumer Tissue har vi initierat förhandlingar om ytterligare prishöjningar som främst förväntas påverka 2019. För vissa kontrakt i Europa har ytterligare prishöjningar redan genomförts med succesiv effekt under det fjärde kvartalet 2018. Även inom Personal Care och Professional Hygiene pågår ett arbete med prishöjningar.
 • Vi intensifierar vårt arbete med effektiviseringar och omstruktureringar av verksamheten. Vi har beslutat om ytterligare omstruktureringsåtgärder som en del av ”Tissue Roadmap” och fortsätter arbetet med ”Cure or Kill”.
 • Under kvartalet lanserades ett koncernövergripande besparingsprogram som är utöver det pågående effektiviseringsarbetet i bolaget. Som en följd av ytterligare åtgärder inom detta program höjs de beräknade årliga kostnadsbesparingarna med cirka 100 MSEK till cirka 900 MSEK, med full effekt vid utgången av 2019. Programmet inkluderar personalneddragningar om cirka 1 000 tjänster. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 700 MSEK. Kostnaderna förväntas vara kassaflödespåverkande och redovisas som en jämförelsestörande post under 2019.
 • För att stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten genomför vi även förändringar i bolagets organisationsstruktur och koncernledning. De två enheterna Global Hygiene Supply Tissue och Global Hygiene Supply Personal Care slås samman till en enhet med namnet Global Manufacturing med ansvar för produktion och teknologi. En ny enhet med namnet Global Operational Services skapas i syfte att ytterligare stärka koncernens övergripande arbete med verksamhets- och kostnadseffektivitet. Enheten innefattar inköp, logistik, affärsstöd och digitalisering. Antalet stabsfunktioner reduceras från sex till fyra.

Den organiska nettoomsättningen, exklusive lägre försäljning av moderrullar, ökade med 2,5 procent varav volym var -0,1 procent och pris/mix 2,6 procent. Inklusive lägre försäljning av moderrullar ökade den organiska nettoomsättningen med 1,6 procent, varav volym var -1,0 procent och pris/mix 2,6 procent. Den organiska nettoomsättningen påverkades positivt av högre priser och bättre mix inom alla affärsområden. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,3 procent. På mogna marknader minskade den med 0,1 procent.
 
Koncernens justerade EBITA för det tredje kvartalet 2018 minskade med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet påverkades positivt av högre priser och bättre mix inom alla affärsområden, högre volymer och kostnadsbesparingar uppgående till 180 MSEK. Vårt arbete med kostnadsbesparingar fortsätter men den höga besparingsnivån under motsvarande period förra året påverkar den redovisade ökningen under kvartalet. Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med -1 418 MSEK, vilket motsvarar en negativ påverkan på den justerade EBITA marginalen med -5,1 procentenheter. Marknadspriset på massa är cirka 30 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år. Även för de oljebaserade råvarorna har marknadspriset ökat betydligt. Dessutom påverkade högre distributionskostnader resultatet negativt. Koncernens justerade EBITA marginal minskade med 2,4 procentenheter och uppgick till 10,2 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 11,0 procent och justerad avkastning på eget kapital uppgick till 13,7 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 4 procent.
 
Essity har inkluderats i Dow Jones Sustainability Index, ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. Essity har kvalificerat sig till både Dow Jones Sustainability World Index och Dow Jones Sustainability Europe Index och har dessutom utnämnts till branschledare inom sektorn för Household Products.
 
INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q3 2018
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av Magnus Groth, vd och koncernchef.
 
Tid: klockan 9:00, måndagen den 29 oktober, 2018
Plats: Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm
 
Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.essity.com. Det går också att delta via telefon, ring +44 (0) 207 192 80 00, +1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Uppge ”Essity” eller konferens id 6358697. Länk till webbsändning: https://essity.videosync.fi/2018-10-29-q3
 
Stockholm, 29 oktober 2018
Essity Aktiebolag (publ)
 
Magnus Groth
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, Presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51
 
Notera
Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 klockan 07:00 CET.
Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
 
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55