We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.6 (-2.2 SEK) on 22-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 31 MARS 2019
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 9,4 procent till 30 656 (28 020) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 4,3 procent
 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 5,1 procent exklusive lägre försäljning av moderrullar som följd av produktionsnedläggningar
 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,1 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 9 procent till 3 002 (2 760) MSEK
 • Justerad EBITA ökade med 2 procent till 3 190 (3 119) MSEK
 • Justerad EBITA marginal uppgick till 10,4 procent (11,1 procent)
 • Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med 1 017 MSEK
 • Periodens resultat ökade med 12 procent till 1 929 (1 726) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 20 procent till 2,49 (2,08) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 10 procent till 2,86 (2,61) SEK
 • Rörelsens kassaflöde ökade till 2 434 (1 247) MSEK

 
SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2019
 

Vi har fortsatt arbetet med att öka lönsamheten och genomfört ytterligare effektiviseringar som lett till betydande kostnadsbesparingar. Våra digitaliseringsinitiativ inom alla delar i verksamheten har bidragit till att förbättra effektivitet, kvalitet och våra erbjudanden till kunder och konsumenter. Dessutom har vi genomfört prishöjningar inom alla affärsområden. Vi har fortsatt investera i våra starka varumärken och lanserat innovationer som ytterligare stärkt våra kund- och konsumenterbjudanden och förbättrat produktmixen. Exempelvis har vi inom Incontinence Products lanserat TENA Silhouette och inom Feminine Care med varumärket Bodyform lanserat intimvårdsprodukter. Vårt målinriktade arbete med att bygga en vinnande företagskultur ger resultat och Essity har utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2019 av Randstad.

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2019 ökade med 9,4 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen, exklusive lägre försäljning av moderrullar, ökade med 5,1 procent. Inklusive lägre försäljning av moderrullar ökade den organiska nettoomsättningen med 4,3 procent, varav volym var 1,1 procent och pris/mix 3,2 procent. Den organiska nettoomsättningen påverkades positivt av att alla affärsområden uppvisade högre volymer och priser samt bättre produktmix. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,1 procent. På mogna marknader ökade den med 1,8 procent.

Koncernens justerade EBITA för det första kvartalet 2019 ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Högre volymer, högre priser, bättre produktmix och kostnadsbesparingar påverkade resultatet positivt. Kostnadsbesparingarna uppgick till 295 MSEK, varav 109 MSEK var relaterade till det koncernövergripande besparingsprogrammet. Programmet löper enligt plan och vid slutet av första kvartalet 2019 uppgick årstakten till cirka 530 MSEK. Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med -1 017 MSEK, vilket motsvarar en negativ påverkan på den justerade EBITA marginalen med -3,5 procentenheter. Dessutom påverkade högre distributionskostnader resultatet negativt. Koncernens justerade EBITA marginal minskade med 0,7 procentenheter och uppgick till 10,4 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 11,3 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 10 procent. Resultat per aktie ökade med 20 procent till 2,49 SEK.
 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q1 2019
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av Magnus Groth, vd och koncernchef.  

Tid: klockan 9:00, torsdagen den 25 april, 2019
Plats: Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.essity.com. Det går också att delta via telefon; ring +44 (0) 207 192 80 00, +1 631 510 74 95 eller +46 8 506 921 80. Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”Essity” eller konferens id 2778769. Länk till webbsändning: https://essity.videosync.fi/2019-04-25-q1

Stockholm, 25 april 2019
Essity Aktiebolag (publ)

Magnus Groth
Vd och koncernchef
 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, Presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51

 
Notera

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 07:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55