We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 31 MARS 2018
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,9 procent till 28 020 (25 268) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 3,4 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 6 procent till 2 760 (2 596) MSEK
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 7 procent till 3 119 (2 917) MSEK
 • Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt med 755 MSEK
 • Justerad EBITA marginal minskade med 0,4 procentenheter till 11,1 procent (11,5 procent)
 • Justerat resultat före skatt ökade med 1 procent till 2 660 (2 630) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 4 procent till 1 726 (1 656) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,08 (2,08[1]) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 2 procent till 2,61 (2,55[1]) SEK
 • Rörelsens kassaflöde minskade med 26 procent till 1 685 (2 282) MSEK

[1] Indikativ vinst per aktie under antagande att antalet utgivna aktier i Essity den 31 mars 2017 motsvarat antalet utgivna aktier i Essity den 31 mars 2018 (702,3 miljoner).

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2018
Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2018 ökade med 10,9 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen ökade med 3,4 procent varav volym var 2,5 procent och pris/mix 0,9 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 6,3 procent. På mogna marknader ökade den med 1,6 procent.

Under kvartalet lanserades fyra innovationer som stärkte Essitys kund- och konsumenterbjudanden. Inom Tissue Roadmap beslutades om investeringar och ytterligare omstruktureringsåtgärder för att stärka produkterbjudandet och öka effektiviteten inom Consumer Tissue och Professional Hygiene.

Koncernens justerade EBITA för det första kvartalet 2018 ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärv minskade justerad EBITA med 5 procent. Högre volymer, bättre pris/mix, kostnadsbesparingar uppgående till 232 MSEK samt förvärvet av BSN medical påverkade resultatet positivt. Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt med 755 MSEK. Under kvartalet har de högre råvarukostnaderna till viss del motverkats av prishöjningar främst inom Consumer Tissue i Asien och Professional Hygiene. Under kvartalet har prishöjningar också genomförts inom Consumer Tissue i Europa som ännu inte haft någon resultateffekt. Koncernens justerade EBITA marginal minskade med 0,4 procentenheter och uppgick till 11,1 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 11,9 procent.

För det första kvartalet 2018 var det förvärvade bolaget BSN medicals organiska nettoomsättning i nivå med samma period föregående år. Den justerade EBITA marginalen för det förvärvade bolaget uppgick till 17,5 procent och påverkades negativt av integrationskostnader med cirka 0,2 procentenheter. Integrationsarbetet löper enligt plan med förväntade synergier.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q1 2018
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av Magnus Groth, vd och koncernchef.

Tid: klockan 10:00, fredagen den 27 april, 2018
Plats: Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.essity.com. Det går också att delta via telefon, ring +44 (0) 203 009 57 10, +1 866 869 23 21 eller +46 8 506 921 85. Uppge ”Essity” eller konferens id 2584918.
Länk till webbsändning: https://essity.videosync.fi/2018-04-27_q1

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Media Relations, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 20


Notera
Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55