We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 300.2 (-2.1 SEK) on 04-Jun-2020 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 31 MARS 2020

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,0 procent till 33 712 (30 656) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 7,8 procent
 • Covid-19 pandemin har resulterat i att försäljningen och resultatet ökat kraftigt under mars 2020 till följd av hamstring bland konsumenter och distributörer
 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,0 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 77 procent till 5 316 (3 002) MSEK
 • Justerad EBITA ökade med 67 procent till 5 333 (3 190) MSEK
 • Justerad EBITA marginal ökade med 5,4 procentenheter och uppgick till 15,8 (10,4) procent
 • Periodens resultat ökade med 87 procent till 3 610 (1 929) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 85 procent till 4,61 (2,49) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 69 procent till 4,83 (2,86) SEK
 • Rörelsens kassaflöde ökade med 25 procent till 3 044 (2 434) MSEK

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2020

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2020 ökade med 10,0 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen ökade med 7,8 procent, varav volym 5,9 procent och pris/mix 1,9 procent. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 10,2 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,0 procent.

Covid-19 pandemin har resulterat i att försäljningen ökat kraftigt på många marknader för Consumer Tissue, Incontinence Products, Baby Care, Feminine Care och Professional Hygiene till följd av hamstring bland konsumenter och distributörer. Under mars 2020 ökade den organiska nettoomsättningen för koncernen med 19,7 procent jämfört med mars 2019. För Personal Care ökade den organiska nettoomsättningen med 17,0 procent, för Consumer Tissue med 19,5 procent och för Professional Hygiene med 24,5 procent. Under kommande kvartal kommer försäljningen påverkas negativt av hamstringen under mars och försäljningen inom Professional Hygiene kommer även påverkas negativt av minskat resande, färre restaurangbesök och ökat hemarbete. På längre sikt kan covid-19 pandemin leda till en ökad efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter till följd av bland annat ökat fokus på handhygien.

Under covid-19 pandemin har Essity tre övergripande prioriteringar; omtanke om våra medarbetare, fortsätta bedriva en framgångsrik verksamhet samt bidra till samhället. För att upprätthålla en säker arbetsmiljö för våra medarbetare, möta den ökade efterfrågan och säkerställa produktion och logistik har vi genomfört åtgärder i alla delar av verksamheten som inkluderar bland annat nya arbetssätt för våra medarbetare, produktionsanpassningar och säkring av transporter. Vi har ökat vår närvaro och aktivitet inom de digitala försäljningskanalerna. Vi bidrar till samhället genom att leverera våra ledande lösningar inom hygien och hälsa. I Sverige, USA och Mexiko investerar vi i produktion av kirurgmasker och munskydd för vårdsektorn och våra medarbetare, vi stödjer WHO Covid-19 Solidarity Response Fund samt flera lokala initiativ.Koncernens justerade bruttomarginal för det första kvartalet 2020 ökade med 5,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgick till 32,8 procent. Bruttomarginalen påverkades positivt av högre volymer, bättre mix och kostnadsbesparingar. De löpande kostnadsbesparingarna uppgick till 260 MSEK. Lägre råvaru- och energikostnader ökade bruttomarginalen med 4,7 procentenheter. De lägre råvarukostnaderna var främst en följd av lägre massapriser. Våra anläggningar utanför Kina har inte haft några större produktionsstörningar som följd av covid-19 pandemin men distributionskostnaderna har ökat. Lägre priser, främst relaterade till Consumer Tissue i Europa och Asien, påverkade bruttomarginalen negativt. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 5,4 procentenheter och uppgick till 15,8 procent. Investeringar i tillväxt ökade försäljnings- och marknadsföringskostnaderna även som andel av nettoomsättningen. Justerad EBITA för det första kvartalet 2020 ökade med 67 procent jämfört med samma period föregående år. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 7,1 procentenheter till 18,4 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 108 procent. Resultat per aktie ökade med 85 procent till 4,61 SEK.

Essity har en god finansiell ställning och en betryggande upplåningssituation. Per den 31 mars 2020 uppgick nettolåneskulden i förhållande till justerad EBITDA till 2,09. Den snabba spridningen av covid-19 pandemin och relaterade motåtgärder gör att osäkerheten i framtida prognoser är väsentligt större än normalt. På årsstämman beslutades att inte lämna någon utdelning för år 2019. Styrelsen har meddelat att man avser att återkomma till frågan om utdelning senare under året när effekterna av den pågående covid-19 pandemin bättre kan överblickas.


KOMMANDE RAPPORTER
Under 2020 publiceras delårsrapporter den 17 juli och 22 oktober.


INBJUDAN TILL PRESENTATION DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020
Media och analytiker är välkomna till en telefon-/webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: torsdag den 23 april 2020
Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation: 
https://essity.videosync.fi/2020-04-23-q1
Telefon: +44 (0) 207 192 80 00, +1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Ring in i god tid innan presentationen börjar. Uppge ”Essity” eller konferens id 6966854.

 

Stockholm, 23 april 2020
Essity Aktiebolag (publ)

Magnus Groth
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51

Notera

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 klockan 07:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Karl Stoltz, Media Relations manager, +46 8 788 51 55