We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 300 (-2.5 SEK) on 26-Feb-2020 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,8 procent till 128 975 (118 500) MSEK

 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 4,5 procent

 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,1 procent

 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 31 procent till 15 127 (11 560) MSEK

 • Justerad EBITA ökade med 22 procent till 15 840 (12 935) MSEK

 • Justerad EBITA marginal ökade med 1,4 procentenheter och uppgick till 12,3 (10,9) procent

 • Periodens resultat ökade med 19 procent till 10 212 (8 552) MSEK

 • Resultat per aktie ökade med 17 procent till 13,12 (11,23) SEK

 • Justerat resultat per aktie ökade med 10 procent till 14,69 (13,32) SEK

 • Rörelsens kassaflöde ökade med 108 procent till 13 208 (6 363) MSEK

 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 9 procent till 6,25 (5,75) SEK per aktie


SAMMANFATTNING AV HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET 2019
Under 2019 ökade tillväxten och lönsamheten för Essity. Koncernens organiska nettoomsättning ökade med 4,5 procent. Justerad EBITA ökade med 22 procent och den justerade EBITA marginalen ökade med 1,4 procentenheter till 12,3 procent. Genomförda prishöjningar, bättre produktmix, högre volymer, kostnadsbesparingar och lägre råvarukostnader påverkade resultatet positivt. Lageromvärdering till följd av lägre råvarupriser samt högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt. Investeringar i ökad tillväxt innebar ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 1,8 procentenheter till 13,8 procent. Resultat per aktie ökade med 17 procent till 13,12 SEK. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 9 procent till 6,25 SEK per aktie.

Under året har vi ökat tillväxten, förbättrat lönsamheten och stärkt vår konkurrenskraft för framtiden genom:

 • Framgångsrika innovationer och investeringar i försäljning och marknadsföring som stärkt våra marknadspositioner och varumärken. Våra innovationer har ökat kund- och konsumentnyttan samt minskat miljöpåverkan.
 • Onlineförsäljningen ökade till cirka 13 miljarder SEK, motsvarande cirka 10% av nettoomsättningen.
 • Prishöjningar och förbättrad produktmix inom alla affärsområden.  
 • Kostnadsbesparingar uppgående till cirka 1,1 miljarder SEK, varav 456 MSEK var relaterade till löpande kostnadsbesparingar och 637 MSEK till det koncernövergripande besparingsprogrammet. Programmet har avslutats och vid slutet av 2019 uppgick årstakten till drygt 900 MSEK.
 • Ett förbättrat kassaflöde och stärkt balansräkning.
 • Arbetet med att förbättra underpresterande marknadspositioner har fortsatt och resulterat i ökad lönsamhet på flera marknader.
 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,1 procent. I Latinamerika stärkte vi våra marknadspositioner och den organiska nettoomsättningen ökade med 10 procent. I Kina stärkte vårt asiatiska dotterbolag Vinda positionen som marknadsledare inom mjukpapper och lanserade Feminine Care med varumärket Libresse. I Asien ökade den organiska nettoomsättningen med 11 procent.
 • Inom vårt pågående arbete med att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle har vi satt ytterligare hållbarhetsmål för förpackningar med särskilt fokus på plastförpackningar. Vi har även beslutat om investering i hållbar teknologi för alternativ fiber för mjukpapperstillverkning.
 • Vi arbetar aktivt med att bryta barriärer och för att öka kunskapen kring hygien och hälsa och har under året ingått ett avtal med Unicef i Mexiko om utbildning av barn och ungdomar i hygienfrågor.

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2019 ökade med 8,3 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen ökade med 3,6 procent, varav volym 2,3 procent och pris/mix 1,3 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 6,6 procent. På mogna marknader ökade den med 1,9 procent.

Koncernens justerade EBITA för det fjärde kvartalet 2019 ökade med 37 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet påverkades positivt av högre priser, bättre produktmix, högre volymer, lägre råvaru- och energikostnader samt kostnadsbesparingar uppgående till 206 MSEK, varav 202 MSEK var relaterade till besparingsprogrammet. Investeringar i ökad tillväxt och högre kostnader för incitamentsprogram ökade försäljnings- och marknadsföringskostnaderna. Högre distributionskostnader samt lageromvärdering till följd av lägre råvarupriser påverkade resultatet negativt. Lägre massapriser har lett till prispress i marknaden för consumer tissue. Inom affärsområdet Consumer Tissue har vi slutfört vissa förhandlingar och avtalat om prissänkningar i Europa. De avtalade prisjusteringarna är i genomsnitt ett lågt ensiffrigt tal och kommer ha en påverkan under första kvartalet 2020. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 3,0 procentenheter och uppgick till 14,1 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 3,7 procentenheter till 16,4 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 46 procent. Resultat per aktie uppgick till 3,87 SEK.

     
KOMMANDE RAPPORTER
Essitys årsredovisning för 2019 avses att publiceras under vecka 11, 2020. Under 2020 publiceras delårsrapporter den 23 april, 17 juli och 22 oktober.
 

ÅRSTÄMMA
Årsstämma i Essity kommer att hållas den 2 april 2020 i Stockholm.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS BOKSLUTSRAPPORT 2019
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna bokslutsrapport presenteras av Magnus Groth, vd och koncernchef.

Presskonferens
Datum: onsdag den 22 januari 2020
Tid: kl. 09:00
Plats: Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm
Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2020-01-22-q4
Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.essity.com. Det går också att delta via telefon, ring +44 (0) 207 192 80 00, +1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”Essity” eller konferens id 3561699.

Stockholm, 22 januari 2020
Essity Aktiebolag (publ)


Magnus Groth
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51


Notera
       

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2020 klockan 07:00 CET.
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55