We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.4 (-3.3 SEK) on 04-Jul-2020 17:34

Select region


Global Site


1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,5 procent till 118 500 (109 265) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 2,6 procent
 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 3,1 procent exklusive lägre försäljning av moderrullar som följd av produktionsnedläggningar
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), minskade med 8 procent till 11 560 (12 550) MSEK
 • Justerad EBITA uppgick till 12 935 (13 405) MSEK
 • Justerad EBITA marginal uppgick till 10,9 procent (12,3 procent)
 • Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med 4 705 MSEK
 • Periodens resultat minskade med 3 procent till 8 552 (8 785) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 11,23 (11,56) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 2 procent till 13,32 (13,09) SEK
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 8 787 (8 745) MSEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,75 (5,75) SEK per aktie
 • Ett koncernövergripande besparingsprogram lanserades. De förväntade årliga kostnadsbesparingarna uppgår till cirka 900 MSEK, med full effekt vid utgången av 2019
 • Beslut i skattemål i Sverige reducerade den redovisade skattekostnaden med cirka 1,1 miljarder SEK


SAMMANFATTNING AV HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET 2018 
Koncernens nettoomsättning för 2018 ökade med 8,5 procent jämfört med föregående år. Den organiska nettoomsättningen ökade med 3,1 procent exklusive lägre försäljning av moderrullar som följd av produktionsnedläggningar. Inklusive lägre försäljning av moderrullar ökade den organiska nettoomsättningen med 2,6 procent. Koncernens justerade EBITA minskade med 4 procent. Justerad EBITA marginal minskade med 1,4 procentenheter och uppgick till 10,9 procent. Högre priser, bättre mix, högre volymer, kostnadsbesparingar samt förvärvet av BSN medical påverkade resultatet positivt. Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med -4 705 MSEK, vilket motsvarar en negativ påverkan på den justerade EBITA marginalen med -4,2 procentenheter. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,0 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,75 SEK per aktie.

Under året har vi arbetat i alla delar av verksamheten för att öka lönsamheten och motverka den negativa effekt de betydligt högre råvaru- och energikostnaderna har haft på vårt resultat. Vi har genomfört åtgärder inom flera områden:

 • Vi har fortsatt investera i våra starka varumärken och under året lanserat 29 innovationer som har stärkt våra kund- och konsumenterbjudanden och förbättrat produktmixen.
 • Under 2018 har vi genomfört prishöjningar inom alla affärsområden. Ytterligare prishöjningar förväntas 2019.
 • Vårt arbete med effektiviseringar och omstruktureringar av verksamheten har intensifierats. Under året uppnåddes 1 040 MSEK i kostnadsbesparingar. Vi har beslutat om ytterligare omstruktureringsåtgärder som en del av ”Tissue Roadmap” och arbetet med ”Cure or Kill” har fortsatt.
 • Under året lanserades ett koncernövergripande besparingsprogram. Programmet beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om cirka 900 MSEK, med full effekt vid utgången av 2019. Programmet löper enligt plan och för det fjärde kvartalet 2018 uppgick kostnadsbesparingarna till 18 MSEK. Vid slutet av 2018 uppgick årstakten till cirka 150 MSEK.
 • För att stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten har vi även genomfört förändringar i bolagets organisationsstruktur och koncernledning.

Vårt arbete med att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle har intensifierats och premierats. Under året har vi kvalificerat oss till Dow Jones Sustainability Index och utnämnts till branschledare inom sektorn för Household Products.

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2018 ökade med 8,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen, exklusive lägre försäljning av moderrullar, ökade med 4,0 procent. Inklusive lägre försäljning av moderrullar ökade den organiska nettoomsättningen med 3,3 procent, varav volym var 0,5 procent och pris/mix 2,8 procent. Den organiska nettoomsättningen påverkades positivt av högre priser inom alla affärsområden. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 8,4 procent. På mogna marknader ökade den med 0,7 procent.

Koncernens justerade EBITA för det fjärde kvartalet 2018 minskade med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet påverkades positivt av högre priser inom alla affärsområden, högre volymer och kostnadsbesparingar uppgående till 273 MSEK, varav 18 MSEK var relaterade till det koncernövergripande besparingsprogrammet. Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med -1 433 MSEK, vilket motsvarar en negativ påverkan på den justerade EBITA marginalen med -4,8 procentenheter. Marknadspriset på massa är cirka 20 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år. Även för de oljebaserade råvarorna har marknadspriset ökat betydligt. Dessutom påverkade högre distributionskostnader resultatet negativt. Koncernens justerade EBITA marginal minskade med 1,5 procentenheter och uppgick till 11,1 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,7 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 1 procent.

KOMMANDE RAPPORTER
Essitys årsredovisning för 2018 avses att publiceras i mars under vecka 11, 2019.

Under 2019 publiceras kvartalsrapporter den 25 april, 18 juli och 25 oktober.

INVESTERARDAG
Essity kommer att arrangera en investerardag den 23 maj 2019 i Stockholm.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma i Essity kommer att hållas den 4 april 2019 i Stockholm.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS BOKSLUTSRAPPORT 2018
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna bokslutsrapport presenteras av Magnus Groth, vd och koncernchef.

Tid: klockan 9:00, torsdagen den 31 januari, 2019

Plats: Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.essity.com. Det går också att delta via telefon; ring +44 (0) 207 192 85 01, +1 917 720 01 81 eller +46 8 566 184 30. Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”Essity” eller konferens id 3475605.
Länk till webbsändning: 
https://essity.videosync.fi/2019-01-31-q4

Stockholm, 31 januari 2019
Essity Aktiebolag (publ)

Magnus Groth
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, Presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51

Notera 

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 klockan 07:00 CET.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55