We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 282.6 (-0.1 SEK) on 13-Oct-2019 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,0 procent till 109 265 (101 238) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 34 procent till 12 550 (9 347) MSEK
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 12 procent till 13 405 (11 992) MSEK
 • Justerad EBITA marginal ökade med 0,5 procentenheter till 12,3 procent (11,8 procent)
 • Justerat resultat före skatt ökade med 6 procent till 11 663 (10 998) MSEK
 • Den amerikanska skattereformen resulterade i en positiv skatteeffekt av engångskaraktär om 550 MSEK för fjärde kvartalet och helåret 2017. Skatteeffekten har inte haft någon kassaflödespåverkan.
 • Periodens resultat ökade med 107 procent till 8 785 (4 242) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 114 procent till 11,56 (5,41[1]) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 46 procent till 13,09 (8,99[1]) SEK
 • Rörelsens kassaflöde ökade med 2 procent till 8 745 (8 563) MSEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,75 SEK per aktie
 • Förvärvet av BSN medical konsoliderades från den 3 april 2017. BSN medical har sedan förvärvstidpunkten påverkat koncernens nettoomsättning med 6 301 MSEK och justerad EBITA med 1 150 MSEK.

[1]Indikativ vinst per aktie under antagande att antalet utgivna aktier i Essity den 31 december 2016 motsvarat antalet utgivna aktier i Essity den 31 december 2017 (702,3 miljoner).

(F
ör tabell se bifogad PDF)

SAMMANFATTNING AV HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET 2017
Koncernens nettoomsättning för 2017 ökade med 8,0 procent jämfört med föregående år. Den organiska försäljningen ökade med 1,2 procent. Koncernens justerade EBITA för helåret 2017 ökade med 12 procent. Exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärvet av BSN medical ökade justerad EBITA med 1 procent. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 0,5 procentenheter och uppgick till 12,3 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,9 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,75 SEK per aktie.

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2017 ökade med 7,1 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningen ökade med 1,8 procent varav volym var 0,8 procent och pris/mix 1,0 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska försäljningen med 5,9 procent. På mogna marknader minskade den med 0,3 procent. Den organiska försäljningen påverkades negativt av en lägre marknadstillväxt, bland annat till följd av prispress, samt att Essity har valt att lämna vissa underpresterande marknadspositioner och kontrakt som en del av bolagets fokus på lönsam tillväxt för ökat värdeskapande. Under kvartalet lanserades fem innovationer som stärkte Essitys kund- och konsumenterbjudanden.

Koncernens justerade EBITA för det fjärde kvartalet 2017 ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärvet av BSN medical ökade justerad EBITA med 3 procent. Ökningen var främst en följd av bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar samt andra åtgärder för att förbättra lönsamheten. Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt med 713 MSEK. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 0,7 procentenheter och uppgick till 12,6 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,4 procent.

För det fjärde kvartalet 2017 ökade det förvärvade bolaget BSN medicals organiska försäljning med 2,4 procent. Den justerade EBITA marginalen för det förvärvade bolaget uppgick till 18,4 procent och påverkades negativt av integrationskostnader med cirka 0,5 procentenheter.


KOMMANDE RAPPORTER

Essitys års- och hållbarhetsredovisning för 2017 avses att publiceras under vecka 12, 2018.

Under 2018 publiceras kvartalsrapporter den 27 april, 19 juli och 26 oktober.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Essity kommer att hållas den 12 april 2018 klockan 15:00, i Stockholm, Stockholm Waterfront Congress Centre.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS BOKSLUTSRAPPORT 2017

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna bokslutsrapport presenteras av Magnus Groth, vd och koncernchef.

Tid: klockan 13:00, torsdagen den 25 januari, 2018
Plats: Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.essity.com. Det går också att delta via telefon, ring
+44 (0) 145 254 10 03, +1 646 741 21 20 eller +46 8 566 194 45. Uppge ”Essity” eller konferens id 8239169.

Stockholm, 25 januari 2018
Essity Aktiebolag (publ)Magnus Groth
Vd och koncernchefFör ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Media Relations, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 20


Notera
                         
Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 klockan 12:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55