• Helena Stjernholm, AB Industrivärden,
  • Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management
  • Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelser med flera,
  • Javiera Ragnartz, AMF och AMF Fonder samt
  • Pär Boman, styrelseordförande i Essity Aktiebolag (publ).
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det under följande adress:
Essity Aktiebolag (publ)
Valberedningen
c/o General Counsel´s office
Box 200
101 23 STOCKHOLM
 
För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 december 2017.
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma 2018 och samtidigt på bolagets webbplats.
 
Årsstämma 2017 beslutade om följande instruktion för utseende av valberedning att gälla tills vidare.
”Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av bolaget förda aktieboken1 per sista bankdagen i augusti, samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinnes angeläget, äger valberedningen kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt står näst i tur. Det sammanlagda antalet ledamöter får uppgå till högst sju. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som röstmässigt står näst i tur.
Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras av Essity senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Essity. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts.
Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode för ordföranden och envar av övriga ledamöter inklusive ersättning för utskottsarbete, revisor och revisorsarvode samt, i den mån så anses erforderligt, ändringar i denna instruktion.”
1 Euroclear Sweden AB ansvarar för bolagets aktiebok.