För ett mer cirkulärt samhälle, där material och råvaror återvinns och återanvänds i större utsträckning, krävs bättre och framförallt smidigare källsortering.

– Ska vi få ett mer hållbart samhälle måste vi bli bättre på att använda våra resurser och på att källsortera så avfallet kan tas tillvara på lämpligt sätt. Det handlar om att ändra ett invant beteende och även företag måste göra det lätt för anställda att göra rätt, säger Åsa Degerman, Global Brand Innovation Manager på Essity.

I en undersökning utförd av Novus*, på uppdrag av Essity, har 513 chefer på svenska företag och organisationer svarat på frågor om möjligheter och utmaningar med källsortering i deras verksamhet. Hållbarhet ses som en viktig fråga och hälften tror att verksamhetens arbete för en miljömässigt hållbar utveckling kommer att vara viktigt när framtida medarbetare överväger dem som arbetsgivare. 

Hela 70 procent upplever att verksamheten har blivit bättre på att källsortera, sett till de senaste fem åren. Men för att nå än bättre sortering behövs bättre utrymmen och smidigare hämtning. 88 procent upplever att det är lätt för deras verksamhet att källsortera kontorspapper och tidningar. Svårast att hantera är matavfall. 

Undersökningen visar också att det handlar om en beteendeförändring. Hela 34 procent svarar att de är mycket bättre på att källsortera hemma jämfört med på arbetsplatsen.

– Alla behöver göra mer hållbara val. Som företag måste vi erbjuda produkter och lösningar som är tillverkade på ett ansvarsfullt sätt, och det slutar inte där. Vi behöver se till hela produktcykeln och erbjuda produkter och tjänster som bidrar till en hållbar konsumtion. Vår innovation Tork PaperCircle är en sådan lösning – en tjänst som på ett smidigt sätt hjälper företag att återvinna pappershanddukar, säger Åsa Degerman.

Pappershanddukar samlas vanligtvis in som hushållsavfall och går till förbränning. Med Tork PaperCircle kan pappershanddukarna istället återvinnas och bli till nya mjukpappersprodukter. Nu testas tjänsten i ett pilotprojekt på AstraZeneca och Mölndals stad och i samarbete med Essity. 

Genom att återvinna pappershanddukar till nya produkter sänks koldioxidavtrycket med minst 40 procent jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering1.

Mer information om Tork PaperCircle®

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Essity med syfte att få kunskap om hur landets företag och organisationer upplever sina källsorteringsmöjligheter av vardagligt förbrukningsmaterial. Respondenterna bestod av 513 chefer i företag organisationer med 10 eller mer anställda. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel, den 14-19 december 2018. 

Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.