We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 278 (-2.1 SEK) on 10-Apr-2021 17:29

Select region


Global Site


BNP-utvecklingen och ekonomiska förhållanden

Essitys volymutveckling är kopplad till utvecklingen av BNP och relaterade faktorer, inklusive industriproduktion, i länder som representerar Essitys huvudmarknader.

Essitys volymutveckling är kopplad till utvecklingen av BNP och relaterade faktorer, inklusive industriproduktion, i länder som representerar Essitys huvudmarknader.

Miljöpåverkan och klimatförändringen

Essitys verksamhet har en inverkan på luft, vatten, mark och de biologiska processerna. Dessa effekter kan leda till kostnader för att återställa miljön eller andra typer av negativa effekter. Frågan om de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringen växer också i betydelse.

Effekterna av politiska beslut

Essity påverkas av politiska beslut och administrativa bestämmelser i de cirka 150 länder där koncernen bedriver sin verksamhet. Dessa avser generella regler, såsom beskattning och finansiell rapportering. Essity påverkas också av mer specifika regler, såsom beviljande av tillstånd i enlighet med miljöbalken och ersättningar av kostnader i hälsovårdssystemet.

Effekter av substitut

Andra produktlösningar (substitut) kan ersätta produkter som ingår i Essitys utbud och därmed minska försäljningen. Genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter, kan Essity också ta marknadsandelar från substitut. Frågan om substitut är också kopplad till förändringar i kundernas och konsumenternas mönster och attityder som påverkar efterfrågan på vissa produkter och därmed lönsamheten.

Andra produktlösningar (substitut) kan ersätta produkter som ingår i Essitys utbud och därmed minska försäljningen. Genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter, kan Essity också ta marknadsandelar från substitut. Frågan om substitut är också kopplad till förändringar i kundernas och konsumenternas mönster och attityder som påverkar efterfrågan på vissa produkter och därmed lönsamheten.

Beroendet av stora kunder och distributörer

Detaljhandeln är Essitys enskilt största kundgrupp och har därmed ett stort inflytande. Omkring 55 % av Essitys nettoomsättning sker inom detaljhandeln under både Essitys egna varumärken och återförsäljarens varumärken. Essity använder också andra distributörer eller återförsäljare, som kan påverka koncernen.

Detaljhandeln är Essitys enskilt största kundgrupp och har därmed ett stort inflytande. Omkring 55 % av Essitys nettoomsättning sker inom detaljhandeln under både Essitys egna varumärken och återförsäljarens varumärken. Essity använder också andra distributörer eller återförsäljare, som kan påverka koncernen.

Förekomst av oetiska affärsmetoder

Essity verkar i cirka 100 länder och i miljöer där oetiska affärsmetoder och brott mot mänskliga rättigheter kan förekomma. Om Essity blir inblandad i sådana affärsmetoder kan företagets anseende på marknaden skadas.

Essity verkar i cirka 100 länder och i miljöer där oetiska affärsmetoder och brott mot mänskliga rättigheter kan förekomma. Om Essity blir inblandad i sådana affärsmetoder kan företagets anseende på marknaden skadas. 

Förändringar i marknadspriset för Essitys produkter

Marknadsprisförändringar av Essitys produkter kan skapa stora svängningar kring respektive produkts lönsamhet om dessa rörelser inte är kopplade till kostnadsförändringar för Essity.

Marknadsprisförändringar av Essitys produkter kan skapa stora svängningar kring respektive produkts lönsamhet om dessa rörelser inte är kopplade till kostnadsförändringar för Essity.

Risker vid anläggningar

Essity har omkring 100 produktionsanläggningar i cirka 30 länder. Många av dem bedriver kontinuerlig produktion.

Essity har omkring 100 produktionsanläggningar i cirka 30 länder. Många av dem bedriver kontinuerlig produktion.

Leverantörer

Essity är beroende av ett stort antal leverantörer. Förlusten av viktiga leverantörer kan leda till kostnader för Essity och problem vid produktionen.

Essity är beroende av ett stort antal leverantörer. Förlusten av viktiga leverantörer kan leda till kostnader för Essity och problem vid produktionen.

Energiprisrisker

Risker kring energipriset innebär att en ökning av detta kan ha negativa konsekvenser för Essitys rörelseresultat.

Risker kring energipriset innebär att en ökning av detta kan ha negativa konsekvenser för Essitys rörelseresultat.

Valutarisker

Transaktionsexponering är risken för att valutakursförändringar i exportintäkter och importkostnader negativt kan påverka företagets rörelseresultat och kostnaden för anläggningstillgångar.

Transaktionsexponering är risken för att valutakursförändringar i exportintäkter och importkostnader negativt kan påverka företagets rörelseresultat och kostnaden för anläggningstillgångar.

Kreditrisker

Med kreditrisk avses risken för förluster på grund av motparternas eller kundernas oförmåga att möta betalningsåtaganden gentemot Essity i finansiella avtal.

Med kreditrisk avses risken för förluster på grund av motparternas eller kundernas oförmåga att möta betalningsåtaganden gentemot Essity i finansiella avtal.

Likviditets- och refinansieringsrisker

Likviditets- och refinansieringsrisk är risken för att Essity inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser till följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att ta upp nya lån.

Likviditets- och refinansieringsrisk är risken för att Essity inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser till följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att ta upp nya lån.

Ränterisker

Med ränterisk avses risken att förändringar i räntorna kan ha en negativ inverkan på Essity.

Med ränterisk avses risken att förändringar i räntorna kan ha en negativ inverkan på Essity.

Personalrelaterade risker

Essity måste ha tillgång till kvalificerade och motiverade medarbetare och trygga tillgången på kompetenta chefer för att nå uppställda strategiska och operativa målsättningar.

Essity måste ha tillgång till kvalificerade och motiverade medarbetare och trygga tillgången på kompetenta chefer för att nå uppställda strategiska och operativa målsättningar.

Kostnader för ingående varor

Marknadspriserna på många av de ingående varor som används vid tillverkningen av Essitys produkter fluktuerar över tiden och detta kan påverka Essitys intäkter.

Marknadspriserna på många av de ingående varor som används vid tillverkningen av Essitys produkter fluktuerar över tiden och detta kan påverka Essitys intäkter.