Detta innebär att de flesta operativa riskerna hanteras av Essitys affärs- och globala enheter på en lokal nivå, men samordnas när så bedöms nödvändigt. Verktygen för detta arbete består huvudsakligen av kontinuerlig rapportering från affärs- och globala enheter och den årliga strategiprocessen, som innefattar riskbedömning och riskhantering som en del av processen. I denna process har de identifierade riskerna klassificerats enligt riskens sannolikhet i att förverkligas och dess påverkan på Essitys måluppfyllnad. Resultatet av denna utvärdering utgör en del av riskbedömningen som beskrivs i detta avsnitt.

Essitys finansiella riskhantering är centraliserad, som även är fallet för företagets internbank för koncernföretagens finanstransaktioner samt koncernens energiriskhantering. De finansiella riskerna hanteras i enlighet med koncernens finanspolicy, som fastställs av Essitys styrelse och, tillsammans med Essitys energiriskpolicy, omfattar en ram för förvaltningsverksamheter. Riskerna grupperas och följs upp regelbundet för att säkerställa att dessa policyer följs. Essity har också centraliserat hanteringen av andra risker.

Essity har etablerat en intern revisionsenhet för företaget som säkerställer att Essitys organisation överensstämmer med de fastställda policyerna.