Essity B 263.4 on 29-Nov-2023 18:00

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Riskhantering

Computer-work-ASR22-1920x1080.jpg

Essity är exponerat för ett antal strategiska, operativa och finansiella affärsrisker vilka kan få en negativ inverkan på koncernens verksamhet. Det är därför av stor betydelse att bolaget har en systematisk och effektiv process för att identifiera, hantera och reducera effekterna av dessa risker.

Processer för riskhantering

Ansvaret för hantering av affärsrisker följer bolagets delegeringsordning från styrelse till vd och från denne till respektive affärsenhetschef. Delegeringsordningen innebär att affärsrisker i första hand hanteras av Essitys affärsenheter med en tydlig central samordning och uppföljning. Ansvaret för vissa specifika risker, som finansiella risker, försäkringsbara operationella risker, informationssäkerhet samt etik och mänskliga rättigheter, hanteras centralt. 

Essitys finansiella riskhantering är centraliserad. Koncernens internbank hanterar finansiella risker samt energirisker. De finansiella riskerna hanteras i enlighet med koncernens finanspolicy som är beslutad av Essitys styrelse. Tillsammans med Essitys energiriskpolicy utgör finanspolicyn ett ramverk för den finansiella riskhanteringen. De finansiella riskerna sammanställs och följs upp löpande. 

Ansvaret för försäkringsbara operativa risker hanteras av 7 koncernens försäkringsavdelning.Identifiering av affärsrisker och riskhantering är en väsentlig del av den årliga strategiprocessen. De identifierade riskerna bedöms utifrån sannolikheten att de blir verklighet samt efter vilka konsekvenser respektive risk bedöms kunna få för koncernen. I processen ingår även att ange vem som ansvarar för hantering av respektive risk samt åtgärder för hur denna ska reduceras och följas upp. Utvecklingen av de identifierade riskerna övervakas och bedöms löpande. Essity har en enhet för intern revision som följer upp att organisationen följer fastställda policyer.

Klimatrelaterade risker och möjligheter

Klimatförändringar påverkar Essity och bolaget kartlägger kontinuerligt vilka risker och möjligheter dessa innebär, bland annat med hjälp av scenarioanalyser.

Syftet är att identifiera, hantera och minimera riskerna samt vidta strategiska åtgärder. Identifierade styrkor och möjligheter och överenskomna åtgärder är underlag för bolagets strategiska prioriteringar inom hållbarhetsområdet.