We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.4 (+0.6 SEK) on 26-Mar-2019 10:03

Select region


Global Site


Essity är exponerat för ett antal risker, vilka kan ha större eller mindre betydande påverkan på koncernen. Riskerna definieras i huvudsak som faktorer vilka påverkar Essitys möjligheter att nå uppställda mål för koncernen. Detta gäller såväl finansiella mål som mål inom andra områden. Essitys mål framgår av beskrivningen i Våra mål.

Många av de beskrivna riskerna kan påverka företaget både positivt och negativt. Detta betyder att vid en gynnsam utveckling av risken eller om riskhanteringen lyckas bemästra risken på ett bra sätt kan måluppfyllelsen bli bättre än förväntat. I denna mening innehåller riskerna även möjligheter för Essity. Exempel på detta är BNP-utveckling och konjunktur, kostnader för insatsvaror, kund- och konsumentbeteenden samt variationer i marknadspris.

Beskrivningen i detta avsnitt avser den struktur som Essity hade vid utgången av 2017.

Essitys struktur och värdekedja

Essitys struktur, värdekedja och verksamhet i sig medför en viss grad av riskspridning.

Essity verkar inom hygien och hälsa, med en försäljning via ett flertal olika kanaler och distributionsvägar både detaljhandel och business-to-business, samt levererar till helt eller delvis olika kundsegment och slutförbrukare. Den geografiska strukturen innefattar både mogna marknader och tillväxtmarknader med en försäljning i cirka 150 länder. Tillverkningen bedrivs vid cirka 90 produktionsanläggningar i ett 30-tal länder. Ofta är försäljningen baserad på lokal tillverkning. Essitys verksamheter påverkas delvis olika av konjunkturen och den allmänna välståndsutvecklingen. Konkurrenssituationen skiljer sig också åt.

Processer för riskhantering

Essitys styrelse beslutar om koncernens strategiska inriktning på koncernledningens rekommendationer. Ansvaret för den långsiktiga och övergripande hanteringen av risker av strategisk typ följer bolagets delegeringsordning, från styrelse till vd och från vd till affärsenhetschef. Det innebär att de flesta operativa risker hanteras av Essitys affärsenheter på lokal nivå men samordnas, där så bedöms relevant. Verktygen för samordningen består främst av affärsenheternas löpande rapportering samt den årliga strategiprocessen, där riskvärdering och riskhantering är en del av processen. Här har identifierade risker klassificerats efter sannolikhet att risken blir verklighet samt vilken konsekvens den kan få för Essitys måluppfyllnad. I den standardiserade modellen ingår även hur riskerna ska övervakas och följas upp. Utfallet av denna utvärdering utgör en del av bedömningen av risker som beskrivs i detta avsnitt.

Essitys finansiella riskhantering är centraliserad, liksom internbanken för koncernbolagens finansiella transaktioner och hanteringen av koncernens energirisker. De finansiella riskerna hanteras i enlighet med koncernens finanspolicy, vilken är fastställd av Essitys styrelse och utgör tillsammans med Essitys energiriskpolicy ett ramverk för hanteringen. Riskerna sammanställs och följs upp löpande för att säkerställa att dessa riktlinjer efterföljs. Essity har även centraliserat annan riskhantering.

Essity har etablerat en enhet för intern revision som följer upp att Essitys organisation följer fastställda policyer.

Läs mer om Risker som påverkar Essitys förmåga att nå uppsatta mål