We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Essity är utsatt för ett antal risker som kan ha en större eller mindre materiell påverkan på koncernen. Dessa risker definieras i allmänhet som de faktorer som påverkar Essitys förmåga att uppnå koncernens fastställda mål. Detta gäller både dess finansiella mål och mål inom andra områden.

Många av de risker som beskrivs kan ha antingen en positiv eller en negativ inverkan på koncernen. Detta innebär att om en risk utvecklas på ett gynnsamt sätt eller om riskhanteringen lyckas motverka risken, kan måluppfyllelsen överstiga förväntningarna. Ur detta perspektiv kan risker också innebära möjligheter för Essity. Exempel på dessa är BNP-trenden och den ekonomiska situationen, kostnaden för ingående varor, kund- och konsumentmönster samt fluktueringar i marknadspriser.

Essitys struktur och värdekedja

Essitys struktur och dess geografiskt spridda verksamhet medför i sig en viss grad av riskminskning. Essity bedriver sin verksamhet inom tre affärsområden som levererar till helt eller delvis olika kundsegment och slutanvändare.

Verksamhetsområdena påverkas i olika grad av konjunkturer samt det allmänna ekonomiska välståndet och även deras konkurrenssituationer skiljer sig åt. Essitys produkter säljs via många olika kanaler och distributionsvägar. Verksamheten har en stor geografisk spridning. Försäljning sker i cirka 150 länder världen över och tillverkning bedrivs vid omkring 100 produktionsenheter i ett 30-tal länder. Försäljningen är ofta baserad på lokal tillverkning. Essitys struktur garanterar också att råmaterialflödena, i viss mån, integreras från skogsmark till färdiga konsumentprodukter.