We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 304.3 (+0 SEK) on 17-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity är en internationell koncern med försäljning i cirka 150 länder och tillverkning vid cirka 90 produktionsanläggningar i ett 30-tal länder. Den geografiska spridningen gör att verksamheten bedrivs i länder och på marknader med olika kulturer och varierande mognadsgrad. Essity är exponerat för ett antal strategiska, operativa och finansiella risker vilka kan få en negativ inverkan på koncernens verksamhet.  Det är därför av stor betydelse att ha  en systematisk och effektiv process för att på ett kontrollerat sätt identifiera, hantera och reducera effekterna av dessa risker.

Många av de beskrivna riskerna kan påverka företaget både positivt och negativt. Detta betyder att vid en gynnsam utveckling av risken eller om riskhanteringen lyckas bemästra risken på ett bra sätt kan måluppfyllelsen bli bättre än förväntat. I denna mening innehåller riskerna även möjligheter för Essity. Exempel på detta är BNP-utveckling och konjunktur, kostnader för insatsvaror, kund- och konsumentbeteenden samt variationer i marknadspris.

Beskrivningen i detta avsnitt avser den struktur som Essity hade vid utgången av 2017.

Processer för riskhantering

Ansvaret för hantering av risker följer bolagets delegeringsordning, från styrelse till vd och från denne till affärsenhetschef. Delegeringsordningen innebär att risker i första hand hanteras av Essitys affärsenheter på lokal nivå men med en central samordning och uppföljning. Detta sker främst genom affärsenheternas löpande rapportering samt i den årliga strategiprocessen. I den senare är riskidentifiering och riskhantering en väsentlig del. Där klassificeras de identifierade riskerna efter sannolikhet att risken blir verklighet samt efter vilken konsekvens den bedöms kunna få för koncernen. I modellen ingår även åtgärder för hur riskerna ska reduceras och följas upp. 

Essitys finansiella riskhantering är centraliserad. Koncernens internbank hanterar koncernens finansiella transaktioner och energirisker. De finansiella riskerna hanteras i enlighet med koncernens finanspolicy, vilken är fastställd av Essitys styrelse. Tillsammans med Essitys energiriskpolicy utgör finanspolicyn ramverk för den finansiella riskhanteringen. Riskerna sammanställs och följs upp löpande. 

Essity har en enhet för intern revision som följer upp att Essitys organisation följer fastställda policyer.

Läs mer om Risker som påverkar Essitys förmåga att nå uppsatta mål