Essity B 274.5 (+5.8 SEK) on 25-Jan-2022 17:29

Hygien- och hälsomarknaden

SWE_market.png

Essity är verksam på en växande hygien- och hälsomarknad.

Essitys marknadspositioner

Essitys marknadspositioner och varumärken har stärkts 2020. I 90 länder har vi en nummer 1 eller nummer 2 position inom en kategori eller fler.

SWE_market3.png

Gynnsamma marknadstrender

För Essitys kategorier, geografier och distributionskanaler finns flertalet gynnsamma marknadstrender:

Essity products used in a hospital
Betydelsen av hygien och hälsa

Under 2020 har covid-19-pandemin ytterligare ökat medvetenheten om vikten av hygien och hälsa. Exempelvis förstår människor i dag i större grad vikten av att tvätta och torka händerna för att undvika sjukdomar och smittspridning. Detta förväntas öka efterfrågan på flera av Essitys produktkategorier.

Smiling Woman
Högre levnadsstandard

Efterfrågan på lösningar inom hygien och hälsa påverkas också positivt av att fattigdomen över tid minskar i världen och familjer får en högre levnadsstandard och disponibel inkomst. När människors mest grundläggande behov av mat och husrum uppfylls är hygien och hälsa nästa prioritet. Tillgången på hälsovård ökar framför allt på tillväxtmarknader i takt med stigande välstånd och ökad urbanisering.

Life expectancy is rising
Växande befolkning och högre förväntad livslängd

Världens befolkning ökar och genomsnittlig livslängd stiger, vilket medför ökad efterfrågan på lösningar inom hygien- och hälsa och ger tillväxtmöjligheter för Essity. En åldrande befolkning ökar exempelvis efterfrågan på incontinence products då förekomsten av inkontinens ökar med stigande ålder. Högre ålder ökar också risken för kroniska tillstånd, vilket leder till ökad efterfrågan på exempelvis medical solutions.

SDGs: 17 goals to transform the world
Hållbarhet

Den globala medvetenheten kring hållbarhetsfrågor, klimatförändringar och resursbrist ökar. För Essity är hållbarhetsarbetet ett sätt att öka försäljning och lönsamhet men även att minska bolagets risker. Utgångspunkten är att minska Essitys samt kunders och konsumenters klimatavtryck. Essity arbetar aktivt med att identifiera, bedöma och hantera klimatrelaterade risker.

Tillväxtpotential i olika regioner

Tillväxtpotentialen är störst på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen av hygien- och hälsoprodukter är betydligt lägre än på mogna marknader och där urbanisering, infrastruktur, detaljhandel, e-handel samt hälsovård utvecklas snabbt. Ett exempel på den lägre marknadspenetrationen på tillväxtmarknaderna är att konsumtionen av incontinence products i Asien bara är cirka en sjättedel av konsumtionen i Västeuropa. Ett annat exempel är att tissuekonsumtionen i Östeuropa bara är cirka en tredjedel av konsumtionen i Västeuropa.

Som visas på kartan ovan förväntas speciellt hög marknadstillväxt i Asien och Latinamerika där Essity har en snabbt växande verksamhet med många ledande marknadspositioner. 

På mogna marknader har baby care och feminine care nått en hög marknadspenetration. För vissa produktsegment har fortfarande incontinence products däremot en relativt låg marknadspenetration, särskilt bland män, vilket Essity anser beror på låg medvetenhet och stigman kring inkontinens. En åldrande befolkning förväntas öka efterfrågan av incontinence products och medical solutions.

Global marknad per region

Global marknad per region

Hygien- och hälsomarknaden på mogna marknader uppgick under 2020 till cirka 660 miljarder SEK och på tillväxtmarknader till cirka 580 miljarder SEK.