Med stor betoning på åtgärder, som återspeglas i titeln "Från dialog till handling", utforskades hur FN:s globala mål för hållbar utveckling skulle kunna påverka hälsa och hygien, samtidigt som vi skapar affärsmöjligheter. Det var uppmuntrande att se framstegen på vissa områden, men med uppskattningsvis 4,5 miljarder människor som saknar tillgång till bra och säker sanitet, är det klart att vi måste fortsätta att dela med oss av idéer, perspektiv och konkreta åtgärder. Mötet hölls vid FN:s högkvarter i New York och samlade näringslivet, regeringar, myndigheter, civilsamhället och icke-statliga organisationer för att utbyta erfarenheter och perspektiv på hur de globala målen för hållbar utveckling uppnås.

Om The United Nations Foundation (UNF)

Lanserades 1998 med en gåva på 1 miljard USD från CNN:s grundare, mediemogulen Ted Turner, är den största källan till privat finansiering till Förenta Nationerna (FN), för att stödja organisationens målsättningar och uppmuntra andra givare att stödja FN:s åtgärder och program. 

UNF:s finansiering hjälper till att lösa problem kring barnhälsa, klimatförändring, energi, hållbar utveckling, teknik, kvinnor, flickor och befolkning. UNF kopplar samman FN:s arbete med andra runt om i världen, mobiliserar energi och expertis från företag och icke-statliga organisationer för att hjälpa FN att ta itu med frågor som klimatförändring, global hälsa, fred och säkerhet, kvinnors egenmakt, fattigdomsutrotning, tillgång till energi, och förbindelserna mellan USA och FN.