Den rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av fast lön och redovisas som en kostnad respektive kortfristig skuld under intjänandeperioden i enlighet med IAS 19 Ersättningar till anställda. Programmen utvärderas löpande och redovisas vid bokslut. Utbetalning sker kontant året efter intjänandeperioden.

Beskrivning av incitamentsprogram

Utformningen av STI-målen är relaterade till finansiella mål eller mål som bidrar till att uppnå finansiella mål som till exempel operativt kassaflöde, kostnadseffektivitet, EBITA marginal, organisk försäljningstillväxt och koncernens resultat före skatt samt innovationsmål.

LTI-målet är baserat på värdeutvecklingen av bolagets B-aktie mätt som TSR-index jämfört med MSCI Household products Index, Consumer staples, vilket innehåller konkurrenters och konsumentföretags aktier (”Total Shareholder Return” eller ”TSR”) över en treårsperiod, där prestationsmålet är högre TSR för bolaget än för jämförelseindexet (för maximalt utfall krävs över 5 procent bättre utfall än jämförelseindexet). Rörlig ersättning enligt LTI utgår som kontant ersättning till den anställde och medför därför inte någon utspädningseffekt. Deltagarna i LTI-programmet skall förvärva aktier i Essity för hälften av utfallande LTI-ersättning efter skatt, och får inte avyttra dessa aktier under en period av tre år.

För ytterligare information se not C3 i Års- och hållbarhetsredovisning 2019.

För rörlig ersättning till samtliga ledande befattningshavare under 2020 ingår även hållbarhetsmål relaterade till Essitys Science Based Targets.