Programmet för den rörliga ersättningen är uppdelat i en kortsiktig och en långsiktig del. 

Den kortsiktiga delen (”Short Term Incentive” eller ”STI”) kan för koncernchefen, vice verkställande direktören, affärsenhetschefer och motsvarande maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen. För affärsenhetscheferna, verksamma i Amerika, är det maximala utfallet 60–80 procent av den fasta lönen medan motsvarande begränsning för övriga ledande befattningshavare är 40 procent. De uppsatta STI-målen är för affärsenhetscheferna i huvudsak inriktade på operativt kassaflöde, kostnadskontroll, rörelsemarginal och organisk försäljningstillväxt för respektive affärsenhet. För koncernchefen och övriga till honom direktrapporterande chefer gäller mål om koncernens resultat före skatt, operativt kassaflöde och organisk försäljningstillväxt. Vidare förekommer för vissa ledande befattningshavare ett icke finansiellt mål vars andel utgör 10–30 procent av den rörliga ersättningen. 

Den långsiktiga delen (”Long Term Incentive” eller ”LTI”) kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Befattningshavaren skall investera halva den rörliga LTI-ersättningen, efter avdrag för skatt, i Essity-aktier. Aktierna får därefter inte avyttras före utgången av tredje året efter inköp av aktier i det aktuella LTI-programmet. Det uppsatta LTI-målet är baserat på värdeutvecklingen av bolagets B-aktie mätt som TSRindex jämfört med ett vägt index av konkurrenters och konsumentföretags aktier (”Total Shareholder Return” eller ”TSR”) över en treårsperiod.