We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 284.9 (+0.8 SEK) on 18-Sep-2019 10:54

Select region


Global Site


Koncernchefen har premiebestämd pension som baserar sig på en av bolaget inbetald årlig premie om 40 procent av den fasta lönen, och utöver avtalad premie de grundläggande pensionsförmånerna i ITP-planen med begränsning av ålderspensionsförmåner till löneinkomster om högst 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsåldern för koncernchefen är 65 år. För fyra ledande befattningshavare i Sverige föreligger en kombinerad förmåns- och premiebestämd pensionsplan som ger befattningshavaren rätt att vid 60 eller 65 års ålder erhålla ålderspension (inklusive allmänna pensionsförmåner) med som högst 45 procent av den genomsnittliga lönen (exklusive rörlig ersättning) tre år närmast före pensionsåldern. 

För full pension förutsätts att anställningsförhållandet bestått under minst 20 år räknat från 40 års ålder. Vid avgång före pensionsåldern erhålles fribrev på pension att utgå från 60 eller 65 års ålder, under förutsättning att befattningshavaren, efter fyllda 40 år, varit anställd i koncernbolag minst tre år. Efterlevandepension uppgår till cirka 50 procent av ålderspensionen. Utöver den förmånsbestämda pensionen, utgår en pension baserad på av bolaget inbetalda premier. 

Den för varje tjänstgöringsår inbetalda premien uppgår till 10 procent av befattningshavarens fasta lön och placeras i av denne vald fond- eller traditionell försäkring. För fyra ledande befattningshavare i Sverige föreligger en premiebestämd pensionsplan (utöver allmänna pensionsförmåner) till vilken bolaget inbetalar 30–40 procent av befattningshavarens fasta lön som placeras i vald fond eller traditionell försäkring. Fem befattningshavare är anställda i bolag utanför Sverige, varav tre befattningshavare omfattas av premiebestämd pension och två omfattas av förmånsbestämd pension.

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

jan.carlson@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 59