Koncernchefen har premiebestämd pension som baserar sig på en av bolaget inbetald årlig premie om 40 procent av den fasta lönen, utöver avtalad premie för de grundläggande pensionsförmånerna i ITP-planen med begränsning av ålderspensionsförmåner till löneinkomster om högst 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsåldern för koncernchefen är 65 år. Fyra övriga befattningshavare omfattas av motsvarande premiebestämda pensionsförmåner med en årlig premie om cirka 30–40 procent, med pensionsålder 65 år. För två ledande befattningshavare i Sverige föreligger en kombinerad förmåns- och premiebestämd pensionsplan. Fem befattningshavare som är anställda i bolag utanför Sverige omfattas av premiebestämd pension på lokala marknadsmässiga nivåer.