We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226 (+0 SEK) on 21-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Essitys ledningsgrupp har det övergripande ansvaret för tillsynen av SCA:s verksamhet inom området kring hållbarhet. Essity har en koncernfunktion som ansvarar för hållbarhet, ledd av direktören för hållbarhet, som rapporterar till vd och är medlem i ledningsgruppen. Förutom sociala frågor och miljöfrågor är funktionen också ansvarig för Essitys offentliga angelägenheter. 

I nära samarbete med affärsenhetscheferna är den fastslagna strategin och målsättningarna uppdelade i specifika mål och verksamheter för att säkerställa att koncernens målsättningar och affärsplaner följs.

Miljöutskottet och utskottet för socialt ansvar utarbetar förslag till policyer och principer för styrning av arbetet kring hållbarhet, samt målsättningar och handlingsprogram på koncernnivå. De samordnar och följer upp koncernens initiativ och målsättningar även inom miljö och socialt område.

Utskottet för socialt ansvar har till uppgift att förbereda dokumentation avseende och hantering av frågor kring mänskliga rättigheter. Slutsatser och föreslagna åtgärder rapporteras till Essitys råd för regelefterlevnad (Compliance ­Council) samt till vd och styrelse, som godkänner de strategiska prioriteringarna och målen. Utskotten omfattar ledamöter i alla affärsenheter och företrädare för koncernfunktionerna Sustainability, Human Resources, Communications och Legal. 

Rådet för regelefterlevnad (tidigare kallat rådet för uppförandekoden) består av Essitys vice vd för HR, vice vd för Sustainability, chefsjurist, chef för Forest Products och vd (två gånger per år). Rådet för regelefterlevnad övervakar genomförandet och efterlevnaden av Essitys uppförandekod. 

Ansvaret för implementering ligger hos den operativa organisationen. Ett antal nätverk (se högerspalten) fungerar horisontellt över Essitys olika affärsenheter för att garantera ett följdriktigt tillvägagångssätt. 

Essitys koncernnätverk:

Vattenhanteringsnätverk: Fastställer koncernens ambitionsnivå för minskningar av utsläpp och vattenförbrukning. Nätverket analyserar också effekten av EU:s ramdirektiv om vatten på Essitys verksamhet. 

FSC-nätverk: Sprider information om hållbart skogsbruk inom hela organisationen och samordnar koncernens ställning och aktiviteter i relation till FSC. 

RMS-nätverk: Samlar information och genomför beräkningar samt presentationer relaterade till resursanvändning och miljödata.

Nätverket för kemisk hantering: Leder och stödjer utvecklingen för harmoniserade kemiska förfaranden och föreslår koncernpolicyer, prioriteringar och mål.

ESAVE-nätverket: Samordnar koncernens projekt som syftar till att minska Essitys energiförbrukning och miljöpåverkan.

Energinätverk: Identifierar kostnadseffektiva lösningar och synergier i samband med energi-sourcing. Nätverket hanterar också handeln med utsläppsrätter. 

Nätverket för offentliga angelägenheter: Leder och samordnar arbetet med att påverka lagstiftning, beslutsfattare och intressenter inom prioriterade områden med potentiell inverkan på Essitys verksamhet. 

Nätverket för hälsa och säkerhet: Föreslår mål och aktiviteter, följer upp initiativ och belyser bästa praxis för hälsa och säkerhet.

GRI-nätverk: Säkerställer att Essitys hållbarhetsredovisning överensstämmer med riktlinjerna av Global Reporting Initiative.

Övervakning

Utöver de interna revisionerna är Essitys verksamhet föremål för extern granskning och övervakning av bland annat den svenska Finansinspektionen och Nasdaq Stockholm. Livscykelbedömningar är ett annat exempel på tredjepartsbedömningar. Essitys egna kontrollsystem inbegriper ansvarsuppdelning inom kritiska processer och definierat ledningsansvar vad gäller internkontrollen. Det finns också en separat intern revisionsfunktion på Essity som arbetar för att utvärdera och förbättra effektiviteten hos Essitys styrningsprocesser, riskhantering och internkontroll. Essitys interna revisionsorganisering bidrar till att upprätthålla höga krav på affärspraxis och är involverad i övervakningen av uppförandekodens efterlevnad genom sådana verksamheter som revisioner av uppförandekoden vid produktionsanläggningar och revisioner av affärspraxis. Till stöd för sitt arbete har den interna revisionsenheten ett antal styrdokument och policyer. 

Risker och riskhantering

Essity är utsatt för en rad olika risker med större eller mindre potentiell inverkan på koncernen. Ansvaret för långsiktig och övergripande hantering av de materiella riskerna följer företagets delegationssystem, från styrelsen till vd:n och från vd:n till affärsenheternas chefer. En beskrivning av de viktigaste riskerna som kan påverka Essitys förmåga att uppnå sina etablerade mål och dess riskhantering presenteras i avsnittet för riskhantering.

Contacts

Kersti Strandqvist

SVP Group Sustainability

kersti.strandqvist@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 24