We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 285.9 (+1.1 SEK) on 26-May-2019 17:29

Select region


Global Site


Essitys koncernledning har det övergripande ansvaret för att styra Essitys verksamhet inom hållbarhetsområdet.

Essity har en koncernfunktion med ansvar för hållbarhet under ledning av en chef som rapporterar till vd och ingår i koncernledningen. Förutom de miljömässiga och sociala aspekterna ingår även ansvaret för koncernens Public Affairs samt funktionen för regelefterlevnad (Compliance & Ethics). Den beslutade strategin och målen omsätts, i nära samarbete med affärsenhetscheferna, till specifika mål och aktiviteter för att säkerställa överensstämmelse med koncernens mål och affärsplaner. Ansvaret för genomförandet ligger på driftsorganisationen. 

Compliance Council har som syfte att säkerställa ett effektivt ramverk och program för regelefterlevnad samt en systematisk implementering av detta. Detta råd övervakar även införande och efterlevnad av Essitys uppförandekod och andra koncernpolicyer, däribland FN:s ramverk för mänskliga rättigheter. Rådet består av Essitys personaldirektör, hållbarhetsdirektör (ordförande) och chefsjurist. Chefen för Compliance & Ethics är föredragande men ej medlem. Essitys vd, internrevisionschefen och affärsområdeschefer medverkar vid dessa möten vid inbjudan. 

Ett antal kommittéer och nätverk utför ett tvärfunktionellt arbete inom koncernens olika affärsenheter för att säkerställa enhetligheten i arbetet.

Miljökommittén utarbetar förslag till policyer och principer för styrning av miljöarbetet samt mål och handlingsprogram på koncernnivå. Den samordnar och följer upp koncernens initiativ och mål på miljöområdet. I kommittén ingår medlemmar från samtliga affärsenheter och från alla regioner där bolaget har väsentlig verksamhet.

Public Affairs-kommittén leder och koordinerar arbetet inom prioriterade områden avseende strategi, positionering och externt påverkansarbete. 

Vattennätverket: Nätverket tar fram koncernens mål för utsläppsminskningar och reducerad vattenanvändning. Det analyserar även effekterna för Essitys verksamhet av EU:s ramdirektiv för vattenfrågor.

Fibernätverket: Nätverket har till uppgift att sprida information om ansvarsfullt skogsbruk inom organisationen samt att koordinera koncernens position och aktiviteter gentemot FSC.

RMS (Resource Management System)-nätverket: Ansvarar för insamling, beräkning och presentation av all resursanvändning och miljödata. 

Kemikalienätverket: Leder och stödjer utvecklingen av harmoniserade kemiprocesser och föreslår riktlinjer,  prioriteringar och mål för koncernen.

Energinätverket: Identifierar kostnadseffektiva lösningar och synergier vid energiinköp. Handeln med utsläppsrätter är också en viktig fråga för nätverket.

Hälso- och säkerhetsnätverket: Ansvarar för framtagande av globala mål och riktlinjer för hälsa och säkerhet, vilket bland annat innefattar definitioner och rutiner inom olycksfallsrapportering. 

Supplier Code of Conduct-nätverket: Har till uppgift att identifiera etiska och sociala risker i leverantörskedjan.

Kontroll

Förutom av bolagets externa revisorer är verksamheten föremål för utomstående kontroll och övervakning av bland andra Finansinspektionen och Nasdaq Stockholm. Tredjepartsgranskning utförs även i samband med exempelvis livscykelberäkningar. Essitys egna kontrollsystem inbegriper separerade arbetsuppgifter vid kritiska processer och definierat ledningsansvar avseende internkontroll. Dessutom finns en särskild enhet för internrevision som kontinuerligt utvärderar och förbättrar effektiviteten i Essitys styrprocesser, riskhantering och internredovisning. Enheten bidrar till att upprätthålla en god affärsetik och är involverad i efterlevnaden av uppförandekoden, bland annat genom revisioner. Till sin hjälp har enheten för internrevision ett antal styrdokument och policyer.

Risker och riskhantering

Essity är utsatt för en rad olika risker med större eller mindre potentiell inverkan på koncernen. Ansvaret för långsiktig och övergripande hantering av de materiella riskerna följer företagets delegationssystem, från styrelsen till vd:n och från vd:n till affärsenheternas chefer. En beskrivning av de viktigaste riskerna som kan påverka Essitys förmåga att uppnå sina etablerade mål och dess riskhantering presenteras i avsnittet för riskhantering.

Contacts

Kersti Strandqvist

SVP Group Sustainability

kersti.strandqvist@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 24