• Consumer Goods, erbjuder consumer tissue, baby care och feminine care i Europa, Mellanöstern och Afrika.
  • Health and Medical Solutions, erbjuder incontinence products i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Afrika och medical solutions i Asien, Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Afrika.
  • Latin America, erbjuder consumer tissue, baby care, incontinence products, medical solutions, feminine care och professional hygiene i Latinamerika.
  • Professional Hygiene, erbjuder professional hygiene i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Afrika.

Utöver affärsenheterna har Essity etablerat tre globala enheter.

  • Global Brand, Innovation and Sustainability har globalt ansvar för kund- och konsumentvarumärken, innovation samt hållbarhetsfrågor och samhällskontakter.
  • Global Manufacturing har globalt ansvar för produktion och teknologi avseende samtliga produktkategorier förutom medical solutions.
  • Global Operational Services har globalt ansvar för inköp, logistik, affärsstöd, IT och digitalisering.

Essitys affärsenheter och globala enheter följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter. Affärsenheterna och de globala enheterna har delegerat ansvar att driva och utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier, en process som också är centralt koordinerad.

Affärsenheterna ansvarar för sitt operativa resultat, kapital och kassaflöde. Affärs och resultatläge följs upp månadsvis med hela koncernledningen. Så kallade Business Review-möten sker varje kvartal där ledningen för varje affärsenhet personligen möter vd och CFO. Dessa möten kompletterar den dagliga uppföljningen av verksamheten. Genom arbetsordningar och instruktioner säkerställs att en rad frågor av väsentlig betydelse underställs koncernchefen och bolagets styrelse. Essity redovisar sin verksamhet i tre affärsområden: Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene.