• Health and Medical Solutions, erbjuder incontinence products i Europa och Nordamerika och medical solutions i Asien, Europa och Nordamerika.
  • Consumer Goods, erbjuder consumer tissue, baby care och feminine care i Europa, Mellanöstern och Afrika.
  • Latin America, erbjuder consumer tissue, baby care, incontinence products, medical solutions, feminine care och professional hygiene i Latinamerika.
  • Professional Hygiene, erbjuder professional hygiene i Europa och Nordamerika.

Utöver affärsenheterna har Essity etablerat tre globala enheter.

  • Global Hygiene Category (GHC) har globalt ansvar för kund- och konsumentvarumärken samt innovation.
  • Global Hygiene Supply Tissue (GHS-T) har globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Consumer Tissue och och Professional Hygiene.
  • Global Hygiene Supply Personal Care (GHS-PC) har globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Personal Care

Essitys affärsenheter och globala enheter följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter. Enheterna är ansvariga fullt ut för att utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier; en process som är centralt samordnad.

Affärsenheterna ansvarar för sina rörelseresultat, kapital och kassaflöde. Verksamheternas ställning och resultat följs upp av hela koncernledningen på månadsbasis.

Varje kvartal genomförs möten där ledningen för varje affärs- och global enhet personligen träffar VD, CFO och andra ledande befattningshavare. Dessa möten fungerar som ett komplement till den dagliga verksamhetsövervakningen. Genom formella arbetsordningar och mandat placeras ett antal frågor av väsentlig betydelse under verkställande direktörens och styrelsens beslut.