Essity B 281.5 (+1.2 SEK) on 31-Jul-2021 17:29

Select region


Global Site


Aktieägarna i Essity Aktiebolag (publ) (”Essity”) kallas till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021.

Med anledning av den pågående pandemin kommer årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Essity välkomnar i stället aktieägarna att utöva sin rösträtt på årsstämman genom förhandsröstning på det sätt som beskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 mars 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande

Rätt att genom förhandsröstning delta i Essitys årsstämma har den som

dels            är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 mars 2021,

dels            senast onsdagen den 24 mars 2021 till Essity anmält sig genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan under rubriken Förhandsröstning så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 17 mars 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 19 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Essitys webbplats, www.essity.se. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Essity Aktiebolag (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombudsfullmakt

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.essity.se.

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska skickas skriftligen till Essity Aktiebolag (publ), Box 200, 101 23 Stockholm, eller via e-post till ir@essity.com, senast måndagen den 15 mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Essity Aktiebolag (publ), Klarabergsviadukten 63, Stockholm, och på bolagets webbplats, www.essity.se, senast lördagen den 20 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Val av två justeringspersoner.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2020.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

9. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Omval av

i. Ewa Björling

ii. Pär Boman

iii. Annemarie Gardshol

iv. Magnus Groth

v. Bert Nordberg

vi. Louise Svanberg

vii. Lars Rebien Sørensen

viii. Barbara Milian Thoralfsson

Nyval av

ix. Torbjörn Lööf

12. Val av styrelseordförande.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Beslut om godkännande av styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende

           a) förvärv av egna aktier, och

           b) överlåtelse av egna aktier för företagsförvärv.

17. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid stämman, eller vid hennes förhinder den som valberedningen i stället utser.

Förslag till beslut avseende punkt 2

Styrelsen föreslår Madeleine Wallmark, Industrivärden, och Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de personer som styrelsen anvisar i stället, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut avseende punkt 3

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Essity, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Förslag till beslut avseende punkt 7 b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2020 om 6,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 29 mars 2021. Beslutar stämman i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB torsdagen den 1 april 2021.

Förslag till beslut avseende punkterna 8–13

Valberedningen föreslår följande:

–       Antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och ingen suppleant.

–       Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

–       Styrelsearvode ska utgå med 815 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2 445 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 120 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 150 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 280 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 400 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

–       Omval av styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson samt nyval av Torbjörn Lööf.

                   Maija-Liisa Friman har avböjt omval.

                   Torbjörn Lööf, född 1965, är tekniker och var under åren 2016-2020 VD för Inter IKEA Group. Innan dess var han VD för Inter Ikea Systems mellan 2013-2016, VD för IKEA of Sweden mellan 2007-2013, och dessförinnan hade han olika ledande positioner inom IKEA sedan 1999. Han har bakgrund inom produktion, inköp, ekonomi, design, innovation samt detaljhandel. Han har även varit styrelseordförande i ett antal IKEA koncernbolag mellan 2013-2016 samt styrelseledamot i Inter IKEA Holding åren 2016-2020. Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Essitys större ägare. Hans egna och närståendes aktieinnehav uppgår till 2000 B-aktier.

–       Omval av Pär Boman till ordförande i styrelsen.

–       Omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig, för det fall Ernst & Young AB blir valt.

Förslag till beslut avseende punkt 14

Styrelsen föreslår – med ändring av de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 – följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

”Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättning till styrelseledamot, verkställande direktör, vice verkställande direktör samt annan ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Principer för ersättning

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget genom konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning kan rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare. Den sammanlagda ersättningen ska därför vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar, samt vara relaterad till befattningshavarens ansvar, befogenheter och prestation. Ersättningen får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Bolagets affärsstrategi återfinns i bolagets Års- och hållbarhetsredovisning.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska baseras på utfall i förhållande till kortsiktigt (ettårigt) respektive långsiktigt uppsatta finansiella mål, mål som bidrar till sådana eller till värdeutvecklingen av bolagets aktie. Ersättningen ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Rörlig ersättning ska vidare utgå som kontant ersättning och ska inte vara pensionsgrundande. Den kortsiktiga delen ska inte överstiga 100 procent av den fasta årliga lönen och den långsiktiga delen ska inte överstiga 50 procent av den fasta årliga lönen.

Kortsiktiga prestationsmål ska innefatta organisk tillväxt, produktutveckling, resultat, kassaflöde, kapitaleffektivitet, hållbarhet, avkastning, individuella mål eller en kombination därav.

Långsiktiga prestationsmål ska innefatta utvecklingen av bolaget, mätt som ett TSR värde (TSR, Total Shareholder Return; värdet ska utgöras av den samlade utdelningen och andra avkastningar samt utvecklingen av aktien) under en treårig mätperiod. Detta värde ska för samma mätperiod jämföras med utvecklingen av MSCI Index för hushållsprodukter, Consumer Staples, vilket är ett sammanvägt index av konkurrenters- och konsumentföretags motsvarande TSR värde.   För maximalt utfall ska krävas över 5 procent bättre utfall för Essityaktien än för jämförelseindexet under flerårsperioden. Utbetalning av kontantersättning för uppnående av långsiktiga prestationsmål ska vidare förenas med krav på att hälften av sådan utbetald ersättning efter skatt används för egen investering i Essityaktien. Avyttring av sådana aktier får inte ske under en period om tre år från inköp, bl.a. för att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan deltagarna i programmet och aktieägarna.

Bolaget ska ha möjlighet att innehålla utbetalning av rörlig ersättning där så är erforderligt och möjligt enligt lag, om det finns särskilda skäl för det och ett innehållande är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Bolaget ska vidare ha den möjlighet som följer av tillämplig lag att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Pensions- och övriga förmåner

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och årspremien ska uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga lönen. Pensionsåldern ska normalt vara 65 år.

Övriga mindre förmåner kan innefatta sjukvårdsförsäkring, bilförmån, friskvårds­bidrag samt medlems- och serviceavgifter, utbildning och annat stöd.

Vid uppsägning av anställningsförhållande ska gälla en uppsägningstid om högst två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och högst ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag ska inte förekomma.

Beslutsprocess och rapportering

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av styrelsens ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen. I ersättningsutskottets uppgifter ska även ingå att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, genomföra översyn samt följa och utvärdera tillämpning av dessa. Vid styrelsens respektive ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska ledande befattningshavare inte närvara i den mån denne berörs av frågorna och vad avser beräkning av rörlig ersättning ska revisorsintyg inhämtas före beslut om utbetalning. Vid beredningen av ersättningsriktlinjerna har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktats såsom uppgifter om totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid, jämväl företagets jämställdhetspolicy.

Styrelsen ska upprätta en ersättningsrapport.

Tillämpning och frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjerna har inte företräde framför obligatoriska villkor enligt arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal. De äger heller inte tillämpning på redan ingångna avtal.

Dessa riktlinjer gäller från årsstämma 2021 tills vidare.”

Förslag till beslut avseende punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Förslag till beslut avseende punkt 16

Styrelsen bedömer det vara till fördel för bolaget att kunna anpassa kapitalstrukturen och att kunna köpa egna aktier att användas som betalning eller för finansiering vid företagsförvärv samt därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsen föreslår därför att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B i huvudsak enligt följande.

  1. Förvärv av egna aktier

Förvärv av aktier av serie B ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på marknadsplatsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2022. Högst så många aktier av serie B får förvärvas att Essitys innehav vid var tid uppgår till högst 10 procent av det totalt antal utestående aktier i Essity.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

  1. Överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv

Överlåtelse av aktier av serie B får ske dels på Nasdaq Stockholm, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Aktierna får användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som innehas av Essity vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2022. Överlåtelse vid förvärv av företag eller verksamhet får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslutet om överlåtelse. Överlåtelse som sker på Nasdaq Stockholm för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet att förvärva aktier i bolaget är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv samt därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Syftet med bemyndigandet att överlåta egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa alternativa betalningsformer vid förvärv av bolag eller verksamhet.

Förslag till beslut avseende punkt 17

Styrelsen föreslår, med anledning av lagändring och i syfte att möjliggöra insamling av fullmakter och poströstning även efter att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor upphört, årsstämman att ändra § 1 och § 11 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är Essity Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen ändrad lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Essity Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 11 Kallelse m.m.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut enligt punkterna 16 och 17 förutsätter att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

________________

Valberedning

I valberedningen ingår Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande, Jonas Jølle, Norges Bank Investment Management, Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Pär Boman, styrelseordförande i Essity.

Ytterligare information

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag inklusive styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.essity.se, senast den 4 mars 2021. Information om de som föreslås till bolagets styrelse och föreslagen revisor, valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär samt förhandsröstningsformulär finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.essity.se. Handlingarna kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos Essity, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 342 489 aktier, varav 61 734 472 A-aktier och 640 608 017 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 257 952 737 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i februari 2021

Essity Aktiebolag (publ)

Styrelsen

556325-5511

 

Notera: Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2021, klockan 18:30.

 

Share this