We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 284.6 (-10.2 SEK) on 05-Jun-2020 14:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 30 JUNI 2017

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 53 423 (49 231) MSEK
 • Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 0,4 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 30 procent och uppgick till 5 557 (4 283) MSEK
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 12 procent och uppgick till 6 354 (5 683) MSEK
 • Justerad EBITA marginal ökade med 0,4 procentenheter till 11,9 procent (11,5 procent)
 • Justerat resultat före skatt ökade med 7 procent till 5 566 (5 199) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 191 procent till 3 497 (1 200) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 4,47 (1,54 [1]) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 69 procent till 5,60 (3,31 [1]) SEK
 • Rörelsens kassaflöde ökade med 7 procent till 3 487 (3 262) MSEK
 • Förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, konsoliderades från den 3 april 2017. Den redovisade nettoomsättningen för det andra kvartalet 2017 uppgick till 2 096 MSEK och justerad EBITA 359 MSEK.

[1] Indikativ vinst per aktie under antagande att antalet utgivna aktier i Essity den 30 juni 2016 motsvarat antalet utgivna aktier i Essity den 30 juni 2017 (702,3 miljoner).

(För tabell se bifogad PDF)

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2017

Som en följd av delningen av SCA noterades det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity på Nasdaq Stockholm den 15 juni 2017.

Under det andra kvartalet 2017 lanserades 18 innovationer som stärkte Essitys kund- och konsumenterbjudanden inom alla kategorier.

För att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom Professional Hygiene i Nordamerika avvecklades under kvartalet en produktionsanläggning i USA. Åtgärden är en del av Essitys Tissue Roadmap och ligger i linje med strategin att optimera den geografiska produktionsstrukturen i syfte att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten för förbättrad lönsamhet.

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2017 ökade med 12,7 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningen minskade med 0,1 procent. Som en del av Essitys fokus på lönsam tillväxt för ökat värdeskapande har bolaget lämnat vissa underpresterande marknadspositioner och kontrakt med otillfredsställande lönsamhet. Detta har påverkat den organiska försäljningen negativt. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska försäljningen med 2,9 procent. På mogna marknader minskade den med 1,5 procent.

Koncernens justerade EBITA för det andra kvartalet 2017 ökade med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärvet av BSN medical var justerad EBITA i nivå med samma period föregående år. Bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar samt andra åtgärder för att förbättra lönsamheten kompenserade för högre råvaru- och energikostnader. Försäljningskostnaderna var lägre. Investeringar i ökade marknadsaktiviteter genomfördes. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 0,4 procentenheter och uppgick till 12,2 procent. Det operativa kassaflödet minskade med 20 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,7 procent (beräknad genom annualiserad justerat EBITA för andra kvartalet 2017/sysselsatt kapital per den 30 juni 2017).

Den 3 april 2017 slutfördes förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. För det andra kvartalet 2017 minskade det förvärvade bolagets organiska försäljning med 0,7 procent. Den justerade EBITA marginalen uppgick till 17,1 procent. Den organiska försäljningen påverkades negativt av ett lägre antal faktureringsdagar. Integrationskostnader och verksamheten i Venezuela påverkade EBITA marginalen negativt med cirka 1,5 respektive 1,0 procentenheter. Dessutom påverkades EBITA marginalen negativt av en lägre absorption av fasta kostnader till följd av den lägre försäljningen.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Media Relations, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 20

Notera
Denna information är sådan som Essity är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 klockan 12:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55