We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 305.7 (+4.6 SEK) on 02-Jul-2020 17:29

Select region


Global Site


Till följd av en betydande ökning av nettoomsättning och resultat under första kvartalet 2020 jämfört med samma period föregående år publicerar Essity idag sitt preliminära resultat för första kvartalet 2020. Den starka utvecklingen är delvis en konsekvens av covid-19 pandemin. Koncernens nettoomsättning uppgick till 33 712 MSEK och den organiska nettoomsättningen ökade med 7,8 procent under första kvartalet 2020 jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA1) ökade med 67 procent och uppgick till 5 333 MSEK. 

Koncernens nettoomsättning ökade med 10,0 procent under första kvartalet 2020 jämfört med samma period föregående år och uppgick till 33 712 (30 656) MSEK. Den organiska nettoomsättningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 7,8 procent varav volym 5,9 procent och pris/mix 1,9 procent. 

Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA)1) ökade med 67 procent och uppgick till 5 333 (3 190) MSEK. Koncernens justerade EBITA marginal1) ökade med 5,4 procentenheter och uppgick till 15,8 procent. 

Essity har en god finansiell ställning och en betryggande upplåningssituation. 

För Personal Care ökade den organiska nettoomsättningen med 8,8 procent under det första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019. Justerad EBITA1) ökade med 32 procent och uppgick till 2 039 MSEK. Den justerade EBITA marginalen1) uppgick till 16,1 procent.

För Consumer Tissue ökade den organiska nettoomsättningen med 4,3 procent under det första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019. Justerad EBITA1) ökade med 96 procent och uppgick till 2 092 MSEK. Den justerade EBITA marginalen1) uppgick till 16,0 procent.

För Professional Hygiene ökade den organiska nettoomsättningen med 12,2 procent under det första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019. Justerad EBITA1) ökade med 88 procent och uppgick till 1 393 MSEK. Den justerade EBITA marginalen1) uppgick till 17,5 procent.

Covid-19 pandemin har resulterat i att försäljningen ökat kraftigt på många marknader för Consumer Tissue, Incontinence Products, Baby Care, Feminine Care och Professional Hygiene till följd av hamstring både bland konsumenter och distributörer. Under mars 2020 ökade den organiska nettoomsättningen för koncernen med 19,7 procent jämfört med mars 2019. För Personal Care ökade den organiska nettoomsättningen med 17,0 procent, för Consumer Tissue med 19,5 procent och för Professional Hygiene med 24,5 procent. Under kommande kvartal kan försäljningen påverkas negativt av hamstringen under mars och försäljningen inom Professional Hygiene kan även påverkas negativt av minskat resande, färre restaurangbesök och ökat hemarbete. På längre sikt kan covid-19 pandemin leda till en ökad efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter till följd av bland annat ökat fokus på handhygien.

Alla siffror som presenteras i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade.

Essity kommer inte att ge några kommentarer fram till dess att rapporten för det första kvartalet 2020 publiceras den 23 april 2020, cirka klockan 07:00.

1)Exklusive jämförelsestörande poster 

Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 klockan 15:00.
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55