We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 270.7 (-20.7 SEK) on 18-Jul-2019 17:29

Select region


Global Site


Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat dom i Essitys tvist med Skatteverket i fråga om myndighetens beslut att påföra tillkommande skatter och skattetillägg för åren 2008-2012. Som bolaget tidigare kommunicerat har Essity reserverat och betalat det omtvistade beloppet. Domen kommer att reducera Essitys skattekostnad med cirka 1,1 miljarder SEK i fjärde kvartalet 2018.

Målet gällde räntekostnader på lån i ett koncernbolag som uppkom i samband med att verksamhet flyttades till Sverige under 2004. Skatteverkets och underinstansernas beslut att räntekostnader på lånen inte kunde dras av för de angivna räkenskapsåren ändrades av Högsta förvaltningsdomstolen och inbetald skatt kommer att återbetalas till bolaget.

Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 klockan 18:30.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55