We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 217.4 (-1 SEK) on 20-Oct-2018 17:29

Select region


Global site


För att ytterligare öka effektiviteten omstrukturerar Essity produktionen inom Consumer Tissue i Spanien. Åtgärderna ligger i linje med bolagets strategi att optimera produktionsstrukturen för att öka kostnads- och kapitaleffektivitet och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdet Consumer Tissue.

Omstruktureringsåtgärderna, som kommer genomföras under 2018, inkluderar stängningen av produktionsanläggningen i La Riba och stängningen av en mjukpappersmaskin vid produktionsanläggningen i Allo.

Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 245 MSEK, varav cirka 205 MSEK kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under det andra kvartalet 2018. De resterande kostnaderna kommer redovisas som en jämförelsestörande post under det fjärde kvartalet 2018. Av omstruktureringskostnaderna förväntas cirka 110 MSEK vara kassaflödespåverkande.