Stiftelsens huvudsakliga verksamhet är att dela ut forskningsbidrag. Vi ger även resebidrag till doktorander som önskar att delta i vetenskapliga konferenser och vi delar också ut stipendier för de bästa årliga examensarbetena på masternivå (30 poäng).

År 2015 beviljade vi totalt cirka 11 MSEK i bidrag, varav 10,5 MSEK var för forskningsprojekt.

Forskningsrådet

Vårt forskningsråd säkerställer den vetenskapliga kvaliteten och bestämmer vilka forskningsprojekt som ska finansieras. Forskningsrådets ledamöter är:

Ekon. o tekn. Dr hc Bo Rydin, ordförande

Professor Per-Ove Bäckström, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

Professor Thomas Hjertberg, Borealis AB, Stenungsund

Professor Gunilla Jönson, Lunds universitet, Lund

Direktör Jerker Karlsson, SCA Forest Products AB, Sundsvall

Docent Anita Teleman, Innventia AB, Stockholm

Docent Rolf Andersson, sekreterare och kontaktperson.

Forskningsbidrag

Bidragsansökan för forskning av hög vetenskaplig kvalitet kommer att beviljas under förutsättning att det vetenskapliga området är i linje med dem som Essity prioriterar, dvs. hygien och skogsprodukter m.m. Ange i ansökan:

  • Projektbeskrivning (titel, sammanfattning, bakgrund, forskningsmål, förväntade resultat, översikt, tidsplan och budget)
  • Deltagare (projektledare, personal, partner)
  • Kontaktinformation

Ansökningar för forskningsprojekt ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september. Forskningsstyrelsen har sitt årliga beslutsmöte i slutet av november.

Resebidrag

Stiftelsen delar ut individuella resebidrag som stöder doktorander att aktivt delta i vetenskapliga konferenser inom de områden som stiftelsen stöder. Ansökningar utvärderas vid deras mottagning och ska innehålla:

  • En kort beskrivning av konferensen
  • Motivering för deltagande, inklusive på vilket sätt den sökande kommer att vara aktiv
  • Budget
  • Kontaktinformation

Stipendier för bästa examensarbeten på masternivå(minst 30 poäng)

Bo Rydins stiftelse delar årligen ut ett antal stipendier à 30 000 SEK för årets bästa examensarbeten på masternivå. För arbete som utförs gemensamt av två studenter, är stipendiet 20 000 SEK vardera. Examensarbetet måste vara inom Essitys strategiska områden: personliga hygienprodukter, mjukpapper eller hälsovårdsprodukter.

Högkvalitativa examensarbeten kan nomineras av handledare. Två papperskopior av examensarbetet ska skickas till stiftelsen, tillsammans med kommentarer och rekommendationer från handledaren, avdelningschefen eller motsvarande, och vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september.