We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 223.8 (-2.1 SEK) on 23-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017
 
(jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 8,2 procent till 80 601 (74 466) MSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 31 procent till 8 953 (6 831) MSEK
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 11 procent till 9 786 (8 797) MSEK
  • Justerad EBITA marginal ökade med 0,3 procentenheter till 12,1 procent (11,8 procent)
  • Justerat resultat före skatt ökade med 5 procent till 8 562 (8 119) MSEK
  • Periodens resultat ökade med 86 procent till 5 719 (3 072) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 86 procent till 7,44 (4,01)1 SEK
  • Justerat resultat per aktie ökade med 32 procent till 8,77 (6,66 )1 SEK
  • Rörelsens kassaflöde minskade med 4 procent till 6 055 (6 313) MSEK
  • Förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, konsoliderades från den 3 april 2017. BSN medical har sedan förvärvstidpunkten påverkat koncernens nettoomsättning med 4 162 MSEK och justerad EBITA med 756 MSEK.
1 Indikativ vinst per aktie under antagande att antalet utgivna aktier i Essity den 30 september 2016 motsvarat antalet utgivna aktier i Essity den 30 september 2017 (702,3 miljoner).
 
(För tabell se bifogad PDF)
 

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2017

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2017 ökade med 7,7 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningen ökade med 1,8 procent varav volym var 2,2 procent och pris/mix -0,4 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 34 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska försäljningen med 6,8 procent. På mogna marknader minskade den med 0,8 procent. Den organiska försäljningen påverkades negativt av en lägre marknadstillväxt, bland annat till följd av prispress, samt att Essity har valt att lämna vissa underpresterande marknadspositioner och kontrakt som en del av bolagets fokus på lönsam tillväxt för ökat värdeskapande. Under kvartalet lanserades 13 innovationer som stärkte Essitys kund- och konsumenterbjudanden inom alla kategorier.
 
Koncernens justerade EBITA för det tredje kvartalet 2017 ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärvet av BSN medical minskade justerad EBITA med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Minskningen var främst en följd av högre råvarukostnader och lägre priser. Högre volymer, kostnadsbesparingar samt andra åtgärder för att förbättra lönsamheten påverkade resultatet positivt.
 
Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 0,3 procentenheter och uppgick till 12,6 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,8 procent.
 
För det tredje kvartalet 2017 ökade det förvärvade bolaget BSN medicals organiska försäljning med 1,7 procent. Den justerade EBITA marginalen för det förvärvade bolaget uppgick till 19,2 procent och påverkades negativt av integrationskostnader med cirka 0,4 procentenheter.
 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q3 2017

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av Magnus Groth, vd och koncernchef.
 
Tid: klockan 10:00, torsdagen den 26 oktober, 2017
Plats: Essitys huvudkontor, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm
 
Presentationen kommer att webbsändas live på www.essity.com. För att delta ring: +44 (0)20 7162 0077, +1 646 851 2407 eller +46 (0)8 5052 0110. Uppge ”Essity” eller konferens id 962907.
 
För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Media Relations, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 20
 
Notera
Denna information är sådan information som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
 
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

Contacts

Johan Karlsson

Vice President Investor Relations

johan.ir.karlsson@essity.com
Direkt: +46 8 788 51 30

Kontakta mediateamet

media@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 20