We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 223.8 (-2.1 SEK) on 23-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


1 JANUARI–30 JUNI 2017 (jämfört med motsvarande period föregående år)
 • Nettointäkterna ökade med 9 % till 53 423 (49 231) MSEK
 • Den organiska försäljningen, exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 0,4 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 30 % till 5 557 (4 283) MSEK
 • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 12 % till 6 354 (5 683) MSEK
 • Den justerade EBITA-marginalen ökade med 0,4 procentenheter till 11,9 % (11,5)
 • Det justerade resultatet före skatt ökade med 7 % till 5 566 (5 199) MSEK
 • Vinsten för perioden ökade med 191 % till 3 497 (1 200) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,47 (1,54 [1]) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 69 % till 5,60 (3,311) SEK
 • Rörelsens kassaflöde ökade med 7 % till 3 487 (3 262) MSEK
 • Förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, konsoliderades per den 3 april 2017. Den redovisade nettoomsättningen för det andra kvartalet 2017 uppgick till 2 096 MSEK och justerad EBITA till 359 MSEK.
 • 1 Indikativ vinst per aktie under antagande att antalet utgivna aktier i Essity per den 30 juni 2016 motsvarade antalet utgivna aktier i Essity per den 30 juni 2017 (702,3 miljoner).

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2017 

 
Som en följd av SCA:s delning noterades det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity på Nasdaq Stockholm den 15 juni 2017.
 
Under det andra kvartalet 2017 lanserades 18 innovationer som stärkte Essitys kund- och konsumenterbjudanden inom alla kategorier.
 
För att främja effektiviteten och konkurrenskraften inom Professional Hygiene i Nordamerika avvecklades en tillverkningsanläggning i USA under kvartalet. Åtgärden är en del av Essitys strategi för Tissue att optimera den geografiska produktionsstrukturen och därmed öka kostnads- och kapitaleffektiviteten för förbättrad lönsamhet.
 
Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2017 ökade med 12,7 % jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningen minskade med 0,1 %. Som en del av Essitys fokus på lönsam tillväxt för ökat värdeskapande, har företaget upphört med vissa underpresterande marknadspositioner och kontrakt med otillräcklig lönsamhet. Detta har haft en negativ påverkan på den organiska försäljningen. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 % av nettoomsättningen, ökade den organiska försäljningen med 2,9 %. På mogna marknader minskade den med 1,5 %.
 
Koncernens justerade EBITA för det andra kvartalet 2017 ökade med 17 % jämfört med samma period föregående år. Frånräknat valutaomräkningseffekter och förvärvet av BSN medical, var justerad EBITA i linje med samma period föregående år. Bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar och andra åtgärder för att förbättra lönsamheten utjämnade högre råvaru- och energikostnader. Försäljningskostnaderna var lägre. Investeringar gjordes i ökade marknadsaktiviteter. Koncernens justerade EBITA-marginal ökade med 0,4 procentenheter till 12,2 %. Det operativa kassaflödet minskade med 20 %. Justerad avkastning på utnyttjat kapital var 13,7 % (beräknad genom årligt justerat EBITA för andra kvartalet 2017/sysselsatt kapital per den 30 juni 2017).
 
Den 3 april 2017 slutförde koncernen förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. För det andra kvartalet 2017 minskade företagets organiska försäljning med 0,7 %. Den justerade EBITA-marginalen var 17,1 %. Den organiska försäljningen påverkades negativt av ett lägre antal faktureringsdagar. Integrationskostnader och verksamheten i Venezuela påverkade EBITA-marginalen negativt med ca 1,5 resp. 1,0 procentenheter. Dessutom påverkades EBITA-marginalen negativt av en lägre upptagning av fasta kostnader på grund av den lägre försäljningen.
 

För mer information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och Executive Vice President, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, Vice President Investerarrelationer, koncernfunktionen Communications, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall-Björklund, Senior Vice President, koncernfunktionen Communications, +46 8 788 52 34
Media Relations, koncernfunktionen Communications, +46 8 788 52 20
 
Notera:
Denna information är sådan som Essity är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017, kl. 12.00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55