Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 mars 2021 uppgick den finansiella skulden till 52 027 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 43 375 MSEK. 

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 mars 2021 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 460 MSEK. Likvida medel uppgick till 8 291 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 31 mars 2021 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 230 MSEK) med slutförfall 2025 och 20261 och 1 000 MEUR (10 230 MSEK) med slutförfall 2024 och 20252.