Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 december 2020 uppgick den finansiella skulden till 43 359 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 42 688 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 december 2020 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 056 MSEK. Likvida medel uppgick till 4 982 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 31 december 2020 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 028 MSEK) med slutförfall 2025 och 20261 och 1 000 MEUR (10 028 MSEK) med slutförfall 2024 och 2025.2


  2021202220232024202520262027+Total
Företagscertifikat00000000
Obligationslån-5 014-6 017-5 014-6 017-3 0080-8 022-33 093
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-2 867-4 201-635-2 160-437-1145-10 266
Summa -7 881-10 217-5 649-8 177-3 445-11-7 977-43 359
Likvida medel4 982        
Outnyttjade kreditlöften20 056    -590-19 466
  
 
1) Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2025 förlängdes under januari 2021 med 937 MEUR till 2026, kvarvarande 63 MEUR förfaller 2025.
2) Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2024 förlängdes under januari 2020 med 941 MEUR till 2025, kvarvarande 59 MEUR förfaller 2024.