Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 mars 2020 uppgick den finansiella skulden till 50 470 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 51 979 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 mars 2020 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 22 168 MSEK. Likvida medel uppgick till 5 389 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 31 mars 2020 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (11 084 MSEK) med slutförfall 2025 och 1 000 MEUR (11 084 MSEK) med slutförfall 2024 och 2025.1

  2020202120222023202420252026+Total
Företagscertifikat-1 108000000-1 108
Obligationslån0-5 542-6 650-5 542-6 650-3 325-8 867-36 578
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-1 594-3 782-3 843-834-2 462-188-81-12 784
Summa -2 702-9 324-10 494-6 376-9 113-3 513-8 948-50 470
Likvida medel5 389        
Outnyttjade kreditlöften22 168    -652-21 516  

Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2024 förlängdes under januari 2020 med 941 MEUR till 2025, kvarvarande 59 MEUR förfaller 2024.