We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233 (-2.5 SEK) on 26-May-2018 17:33

Select region


Global site


Lånekällor och förfalloprofil (MSEK), 31 mars 2018.

Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 mars 2018 uppgick den finansiella skulden till 56 992 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 53 391 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 mars 2018 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 573 MSEK. Likvida medel uppgick till 5 305 MSEK. 

Bankkreditfaciliteter

Den 31 mars 2018 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 286 MSEK) med slutförfall 2021 och 1 000 MEUR (10 286 MSEK) med slutförfall 2023. 

  2018201920202021202220232024Total
Företagscertifikat-1 018-1 018
Obligationslån-3 086-3 000-3 086-5 143-6 172-5 143-14 401-40 031
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-3 733-2 943-927-4 509-1 753-7-2 071-15 943
Summa -7 837-5 943-4 013-9 652-7 925-5 150-16 472-56 992
Likvida medel5 305        
Outnyttjade kreditlöften20 573   -10 286 -10 286  

Contacts

Johan Rydin

Senior Vice President, Group

johan.rydin@essity.com
Direkt: +46 8-788 51 34