We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 217.4 (-1 SEK) on 20-Oct-2018 17:29

Select region


Global site


Lånekällor och förfalloprofil (MSEK), 30 juni 2018.

Refinansieringsrisker och likviditet

Den 30 juni 2018 uppgick den finansiella skulden till 59 677 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 57 876 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 30 juni 2018 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 833 MSEK. Likvida medel uppgick till 3 734 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 30 juni 2018 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 416 MSEK) med slutförfall 2021 och 1 000 MEUR (10 416 MSEK) med slutförfall 2023.
  2018201920202021202220232024Total
Företagscertifikat-4 308-4 308
Obligationslån-3 125-3 000-3 125-5 208-6 250-5 208-14 583-40 499
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-4 332-2 771-1 000-2 820-1 700-86-2 161-14 870
Summa -11 765-5 771-4 125-8 028-7 950-5 294-16 744-59 677
Likvida medel3 734        
Outnyttjade kreditlöften20 833   -10 416 -10 416  

Contacts

Johan Rydin

Senior Vice President, Group

johan.rydin@essity.com
Direkt: +46 8-788 51 34