Refinansieringsrisker och likviditet

Den 30 september 2019 uppgick den finansiella skulden till 53 385 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 57 904 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 30 september 2019 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 21 445 MSEK. Likvida medel uppgick till 4 237 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 30 september 2019 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 722 MSEK) med slutförfall 2021 och 1 000 MEUR (10 722 MSEK) med slutförfall 2024.

  2019202020212022202320242025+Total
Företagscertifikat-5 332-68500000-6 017
Obligationslån0-3 217-5 361-6 433-5 361-6 433-8 578-35 384
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-720-3 687-2 585-2 094-243-2 415-240-11 985
Summa -6 052-7 589-7 946-8 528-5 604-8 849-8 818-53 385
Likvida medel4 237        
Outnyttjade kreditlöften21 445  -10 722  -10 722