Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 december 2019 uppgick den finansiella skulden till 48 191 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 50 940 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 december 2019 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 850 MSEK. Likvida medel uppgick till 2 928 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 31 december 2019 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 425 MSEK) med slutförfall 2021 och 1 000 MEUR (10 425 MSEK) med slutförfall 2024.1

  2020202120222023202420252026+Total
Företagscertifikat-4 999000000-4 999
Obligationslån0-5 213-6 255-5 213-6 255-3 128-5 213-31 276
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-3 134-3 090-2 940-196-2 268-131-158-11 916
Summa -8 133-8 302-9 195-5 408-8 523-3 259-5 371-48 191
Likvida medel2 928        
Outnyttjade kreditlöften20 850 -10 425  -10 425   

Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2021 refinansierades under januari 2020 och ersattes med ett nytt löfte med samma nominella belopp och med nytt slutförfall 2025. Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2024 förlängdes under januari 2020 med 941 MEUR till 2025, kvarvarande 59 MEUR förfaller 2024.