Refinansieringsrisker och likviditet

Den 30 september 2020 uppgick den finansiella skulden till 45 521 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 45 694 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 30 september 2020 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 21 083 MSEK. Likvida medel uppgick till 7 139 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 30 september 2020 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 542 MSEK) med slutförfall 2025 och 1 000 MEUR (10 542 MSEK) med slutförfall 2024 och 2025.1


  2020202120222023202420252026+Total
Företagscertifikat00000000
Obligationslån0-5 271-6 325-5 271-6 325-3 162-8 433-34 787
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-65-3 608-3 741-678-2 402-171-69-10 734
Summa -65-8 879-10 066-5 948-8 727-3 333-8 502-45 521
Likvida medel7 139        
Outnyttjade kreditlöften21 083    -620-20 463  
Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2024 förlängdes under januari 2020 med 941 MEUR till 2025, kvarvarande 59 MEUR förfaller 2024.