We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226.3 (+1.4 SEK) on 24-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Lånekällor och förfalloprofil (MSEK), 31 december 2017.

Risker vid återfinansiering och likviditet

Den 31 december 2017 uppgick den finansiella skulden till 54 838 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 52 467 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 december 2017 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 19 679 MSEK. Likvida medel uppgick till 4 107 MSEK.  

Bankkreditfaciliteter

Den 31 december 2017 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (9 840 MSEK) med slutförfall 2019 och 1 000 MEUR (9 840 MSEK) med slutförfall 2021. 
Löftet med förfall 2019 sades upp under januari 2018 och ersattes med ett nytt löfte om samma belopp, med slutförfall 2023 och med två förlängningsoptioner om ett år vardera.
 
  2018201920202021202220232024Total
Företagscertifikat0
Obligationslån-2 946-3 000-2 952-4 920-5 866-4 920-13 708-38 311
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-4 255-2 780-770-5 104-1 596-45-1 978-16 527
Summa -7 201-5 780-3 721-10 024-7 462-4 965-15 685-54 838
Likvida medel4 107        
Outnyttjade kreditlöften19 679 -9 840 -9 840    

 

Contacts

Johan Rydin

Senior Vice President, Group

johan.rydin@essity.com
Direkt: +46 8-788 51 34