We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 223.8 (-2.1 SEK) on 23-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


Lånekällor och förfalloprofil (MSEK), 30 september 2018.

Refinansieringsrisker och likviditet

Den 30 september 2018 uppgick den finansiella skulden till 56 212 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 54 495 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 30 september 2018 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 602 MSEK. Likvida medel uppgick till 3 054 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 30 september 2018 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 301 MSEK) med slutförfall 2021 och 1 000 MEUR (10 301 MSEK) med slutförfall 2023.
  2018201920202021202220232024Total
Företagscertifikat-2 951-100-3 051
Obligationslån-3 090-3 000-3 090-5 150-6 181-5 150-14 421-40 083
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-1 488-3 523-1 086-2 993-1 696-109-2 183-13 078
Summa -7 529-6 623-4 176-8 144-7 877-5 259-16 605-56 212
Likvida medel3 054        
Outnyttjade kreditlöften20 602   -10 301 -10 301  

Contacts

Johan Rydin

Senior Vice President, Group

johan.rydin@essity.com
Direkt: +46 8-788 51 34