We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Årlig organisk försäljningstillväxt1

Över 3 % 

Justerad avkastning på sysselsatt kapital2

Över 15 % 

Policy för kapitalstruktur

Att ha en effektiv kapitalstruktur samtidigt som den långsiktiga tillgången till skuldfinansiering säkerställs. Kassaflödet i förhållande till nettolåneskulden ska beakta målsättningen att upprätthålla en solid investeringsklassificering

Utdelningspolicy 

Strävar efter att erbjuda långsiktiga, stabila och stigande utdelningar till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde överstiger vad företaget kan investera i lönsam expansion på lång sikt – och under förutsättning att kapitalstrukturens mål är uppfyllt – ska överskottet fördelas till aktieägarna

1 Exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

2 Justerad avkastning på utnyttjat kapital är ackumulerad avkastning på utnyttjat kapital och beräknas som rullande rörelseresultat på 12 månader före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar/EBITA, exklusive poster som påverkar jämförbarheten, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital för de senaste fem kvartalen.

Contacts

Kontakta IR-teamet

ir@essity.com