Ledande marknadspositioner på en attraktiv och växande hygien- och hälsomarknad
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi har försäljning i cirka 150 länder och är nummer ett eller nummer två inom minst en produktkategori i ett 90-tal länder. Förändringar i den globala demografin som befolkningsökning och ökad livslängd samt ökad disponibel inkomst talar för fortsatt god tillväxt för hygien- och hälsoprodukter. En åldrande befolkning och en ökad förekomst av kroniska sjukdomar, som exempelvis fetma och diabetes, samt en förväntad ökad livslängd för personer med kroniska sjukdomar förväntas öka efterfrågan på incontinence products och medical solutions. Marknadstillväxten för hygien- och hälsoprodukter påverkas även positivt av en ökad medvetenhet om hygienens betydelse för att undvika sjukdomar och förbättra hälsan. Essity har en stark position på flera viktiga tillväxtmarknader exempelvis Kina, Latinamerika och Ryssland. Vi är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Tillväxtmarknader svarade för 35 procent av Essitys nettoomsättning 2018. Tillväxtpotentialen för hygien- och hälsoprodukter är stor på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen är betydligt lägre än på mogna marknader och där urbanisering, ökad disponibel inkomst, utveckling av detaljhandeln samt förbättrad tillgång till hälsovård ökar efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter.

Starka varumärken och framgångsrika innovationer
Essity är global marknadsledare inom incontinence products med varumärket TENA samt inom professional hygiene med varumärket Tork. Vi har även starka varumärken och marknadspositioner inom marknaderna för baby care, feminine care, medical solutions och consumer tissue. Essitys erbjudanden underlättar vardagen för 100-tals miljoner människor i världen varje dag. Under 2018 lanserade vi betydelsefulla innovationer som ökade nyttan för kunder och konsumenter och samtidigt minskade resursanvändningen. Som en viktig del i innovationsarbetet utvecklar vi marknadsledande digitala produkter och tjänster inom hygien och hälsa.

Fokus på effektiviseringar och kostnadsbesparingar
Essity arbetar kontinuerligt med att öka effektiviteten för att stärka konkurrenskraften, minska kostnaderna och förbättra resultatet. Genom att effektivisera produktions- och leverantörsflöden och dra nytta av digitalisering och skalfördelar uppnås en effektivare värdekedja. Förbättrad kapitaleffektivitet, lägre kostnader och stärkt kassaflöde möjliggörs genom effektiviserings- och besparingsåtgärder samt optimering av sysselsatt kapital.
För att öka lönsamheten och stärka bolagets långsiktiga kostnadseffektivitet introducerade Essity ett koncernövergripande besparingsprogram i september 2018. Detta program är utöver det pågående effektiviseringsarbetet i bolaget. Förändringar i bolagets organisationsstruktur och koncernledning genomfördes också.

Hållbar affärsmodell med lönsam tillväxt och starka kassaflöden
Essitys hållbara affärsmodell skapar värde för både människor och miljö. Essity har som mål att utveckla produkter och tjänster för att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle där vi strävar efter minskad resursförbrukning och en effektiv återvinning eller kompostering av våra produkter. Under 2018 inkluderades Essity i Dow Jones Sustainability Index och utnämndes till branschledare inom sektorn för Household Products.
Genom ett kontinuerligt arbete med att växa lönsamma marknadspositioner och att förbättra eller lämna lågpresterande positioner samt ett framgångsrikt innovationsarbete och effektiviseringar har Essity uppvisat lönsam tillväxt och starka kassaflöden. Mellan 2014 och 2018 ökade Essitys nettoomsättning med 34,7 procent. Den organiska nettoomsättningen ökade med 13,3 procent, vilket motsvarar en årlig ökning om 3,2 procent. Under samma period ökade justerad EBITA1) med 36 procent och den justerade EBITA-marginalen1) ökade från 10,8 procent till 10,9 procent. Bolaget har genererat starka kassaflöden och under 2018 uppgick det operativa kassaflödet till 12 324 MSEK.

1) Exklusive jämförelsestörande poster.