Våra styrkor

Ökar välbefinnande och bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle
Essitys vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Vi gör det genom att erbjuda våra lösningar till fler människor i världen samt ständigt förbättra våra kund- och konsumenterbjudanden och sprida kunskap om hygien och hälsa. Vi utvecklar produktion, erbjudanden och affärsmodeller för att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle, vilket också skapar nya affärsmöjligheter för Essity. Vi har högsta betyg i MSCI ESG rating.

Starka varumärken och framgångsrika innovationer
Essity är global marknadsledare inom incontinence products med varumärket TENA samt inom professional hygiene med varumärket Tork. Vi har även starka varumärken och marknadspositioner inom marknaderna för baby care, feminine care, medical solutions och consumer tissue. Viktiga delar i innovationsarbetet är att utveckla marknadsledande digitala lösningar och bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle.

Ledande positioner på en attraktiv marknad
Essity har försäljning i cirka 150 länder. Vi är nummer ett eller nummer två inom minst en produktkategori i ett 90-tal länder. Flera trender i vår omvärld är gynnsamma för Essitys tillväxt, exempelvis växande och åldrande befolkning, ökad disponibel inkomst, ökad tillgång till hälsovård samt ökad medvetenhet om hygien och hälsa. 

Hållbar affärsmodell med lönsam tillväxt
Genom en hållbar affärsmodell och fokus på lönsam tillväxt arbetar Essity för att nå koncernmålen avseende organisk försäljningstillväxt, lönsamhet och hållbarhet samt generera långsiktigt värdeskapande. Den senaste femårsperioden ökade Essitys nettoomsättning med 47 procent och den årliga ökningen av den organiska nettoomsättningen1) uppgick till 3,6 procent. Under samma period ökade justerad EBITA2) med 67 procent och den justerade EBITA-marginalen2) ökade med 1,5 procentenheter.

En högpresterande organisation med en vinnande företagskultur
Essity har en vinnande företagskultur som präglas av mod, omtanke, samarbete samt fokus på att leverera resultat. Våra medarbetare utbildas i vår uppförandekod för att driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt vilket gynnar bolaget, samhället och miljön. Essity utsågs till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 20193).

Fokus på effektiviseringaroch kostnadsbesparingar
Essity arbetar kontinuerligt med att förbättra effektiviteten för att stärka konkurrenskraften, förbättra det finansiella resultatet och minska miljöpåverkan. Vi drar nytta av digitalisering, innovation, globala skalfördelar och kunskapsutbyte för att skapa en värdekedja i världsklass.

1) Nettoomsättning vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar.
2) Exklusive jämförelsestörande poster.
3) Av bemanning- och rekryteringsföretaget Randstad.