Detta kommer att uppnås över hela vår livscykel:

  • Kontinuerliga förbättringar i resurseffektivitet av produkter, tjänster och produktion

  • Produkter och tjänster är utformade för cirkulation

  • Essity följer strikta procedurer för att säkerställa att allt material och kemikalier i produkter är säkra för konsumenterna, kunderna, medarbetarna och miljön. 

Nästa steg

Essity kommer att utveckla och implementera nya produkter och tjänster som uppfyller framtidens krav i ett cirkulärt samhälle.

Vi kommer att uppfylla Essitys mål för cirkularitet där vi strävar efter att minska, återanvända eller återvinna. Detta innebär att vi kommer att omvandla nuvarande avfall till nya resurser.

Vi kommer också att etablera partnerskap för hantering av kund- och konsumentavfall.

Vi kommer att skapa nya affärsmodeller och stödjande teknik, samt utbilda kunder och konsumenter att anpassa eller förändra beteenden.

Vi är också fokuserade på att stärka hållbarhetskommunikationen till kunder och konsumenter samt att stödja och främja hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling.

Resultat:

  • 69 procent av Essitys innovationer medförde sociala och/eller miljöförbättringar.

  • 63 procent av allt material och energi återvanns 2019 från avfall vid samtliga produktionsenheter.

Exempel på partnerskap:

Ellen MacArthur Foundation and CE 100

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply)

Swedish Life Cycle Center

Essitys innovationsmål för människor och natur:

Vi ska leverera bättre, säkra och mer miljöanpassade lösningar till våra kunder. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan genom att ta hänsyn till hela livscykeln för nya innovationer.

  • 1/3 av alla innovationer är uppfinningar för människor och natur.

  •  Allt avfall från material och energi bör återvinnas senast 2030