We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Working in factory Mexico

Essity har åtagit sig att främja en arbetsplats som är säker och grundar sig på rättvisa anställningsformer och ömsesidig respekt. Vi kommer att, som ett minimum, följa alla tillämpliga arbets- och anställningslagar överallt där de är verksamma.

Dialog med våra medarbetare

Essity genomför en personalenkät vartannat år för alla medarbetare på helägda företag. Den senaste enkäten genomfördes 2015 och fick en svarsfrekvens på 88,3 % (86,3) av arbetskraften.

Enkäten omfattar totalt 47 aspekter inom nio dimensioner. Resultaten uttrycks som index för ledarskap, innovation, kundorientering och engagemang, samt ett övergripande index för Essity. Indexet för 2015 var 72 (70) på en skala från 0 till 100.

Alla chefer kommer att förbereda handlingsplaner tillsammans med sina medarbetare utifrån resultatet av personalenkäten.

Nästa personalenkät kommer att genomföras 2017.

Relationer till medarbetare och facklig verksamhet

Transparent kommunikation är grundläggande för förtroendet mellan Essity och dess anställda, såväl som till deras fackliga representanter. Medarbetarna uppmanas att ta upp frågor om anställning samt om hälsa och säkerhet med sin närmaste chef. Vårt företag erkänner rätten för alla medarbetare att gå med i facket och att delta i facklig verksamhet. Fackligt engagemang varierar bland de länder i vilka vi är verksamma, men i genomsnitt omfattas 64 % (65) av Essitys anställda av kollektivavtal.

Globalt ramavtal

År 2013 undertecknade vi ett nytt avtal med IndustriALL Global Union. IndustriALL representerar 50 miljoner anställda i 140 länder inom gruv-, energi- och tillverkningssektorn. Den bildades i juni 2012 och kombinerar flera fackliga organisationer, bl.a. Internationella gruv-, kemi- och energiarbetarefederationen (ICEM) som tidigare representerade anställda hos Essity. Innehållet i det nya avtalet sammanfaller till stor del med det tidigare arrangemanget med ICEM, även om det nu finns tydligare referenser till ILO-konventionerna. Svenska Pappersindustriarbetareförbundet omfattas också av avtalet med EWC och Industriall.

Diskriminering

Mångfald och icke-diskriminering på arbetsplatsen är hörnstenar i vår uppförandekod. Essity har ett system för redovisning och undersökning vid förekomst av diskriminering och tillämpar procedurer för att undvika liknande incidenter i framtiden.

Ersättning

Vi erbjuder våra anställda konkurrenskraftiga totala ersättningspaket. Nivåerna varierar på varje lokal marknad där företaget är verksamt.

Organisatoriska förändringar

Uppsägningstiden i samband med organisatoriska förändringar inom koncernen varierar, men är i genomsnitt cirka fem veckor. I samband med organisatoriska förändringar, arbetar Essity för att stödja de berörda arbetstagarna. Detta sker genom diskussioner med fackföreningar på ett tidigt stadium och genom att förbereda en social handlingsplan som anpassas till lokala förhållanden. Handlingsplanen innehåller normalt hjälp med att söka anställning och/eller utbildning. Andra verktyg inkluderar avgångsvederlag, förtidspension och ekonomiska incitament för dem som hittar nya jobb före uppsägningstidens utgång. Stödtjänster kan omfatta individuell karriärrådgivning eller administrativt stöd.

Ledarskap och talanghantering

Vår ledarskapsplattform definierar vad som förväntas av alla våra ledare. Verksamheten kring ledarskapsutveckling är direkt kopplad till denna plattform. För att förbättra specifika ledarskapsförmågor finns det fem huvudsakliga utbildningsprogram:

Leadership@Essity: Obligatoriskt introduktionsprogram under en dag för alla nyanställda ledare. Kursen fokuserar på Essitys strategier, processer och verktyg, samt allmänt ledarskap och förväntningar som ställs på ledare. 457 nya chefer genomförde kursen 2015.

Core 1: Ett sexdagarsprogram med ledarskapsutveckling för chefer som har haft denna roll mellan sex och tolv månader. Programmet syftar till att vidareutveckla deras förmåga att på ett effektivt sätt leda andra. Under 2015 deltog 365 personer i detta program.

Creating Value och Driving Business Performance: Två kurser för att ytterligare stärka deltagarnas förmåga inom strategiska ledarskapsområden. Under 2015 deltog 97 ledare i dessa program.

Core 2: År 2014 utvecklade och lanserade Essity ett nytt ledarskapsprogram för att utveckla förmågan att leda i en komplex miljö, engagera människor och driva förändringar. Under 2015 deltog 41 ledare i detta program.

Annan utbildning: Essity har hållbarhetsutbildningar på plats som fokuserar på innovationer, krav och kommunikation i syfte att förbättra förståelsen för hur hållbarheten påverkar produkter och tjänster samt kunder och konsumenter.

Global performance management review system (GPS)

Vi har ett globalt system för prestationshantering och utvecklingsplanering (GPS) på plats. Utvärderingarna identifierar de kunskaper och färdigheter som de anställda behöver för att kunna uppnå de uppställda målen och om utveckling behövs i några specifika områden. Målet är att följa upp prestationen av varje anställd två gånger per år. År 2015 deltog 96 % (89) av tjänstemännen i utvärderingar av prestationshantering. Motsvarande siffra för arbetare var 86 %  (75).

Contacts

Johan Lindecrantz

Vice President Labor relations

johan.lindecrantz@essity.com
Direkt: +46 8 788 53 08