We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 288.9 (+0.1 SEK) on 07-Aug-2020 11:44

Select region


Global Site


Young girls

De mänskliga rättigheterna är grundläggande rättigheter och friheter som alla har rätt till. Som företag påverkar vi miljontals människor varje dag; från anställda och konsumenter till leverantörer och samhällen. Essity stöder och respekterar de mänskliga rättigheterna oavsett var vi arbetar och vi följer FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt FN:s ramverk för redovisning av vägledande principer.

Med de hygienlösningar som Essity erbjuder hjälper vi människor att leva mer hälsosamt och hållbart. Genom att sprida kunskap och bryta tabun kring ämnen som menstruation och inkontinens, stöder vi kvinnors frihet att fullt ut kunna delta i samhället samt de äldres rätt till en värdig ålderdom. Och när konflikter eller naturkatastrofer slår till, spelar våra hygienprodukter en viktig roll för att uppfylla människors grundläggande behov.

Vi har också ett ansvar för att hantera de negativa effekter som vår verksamhet kan orsaka eller bidra till. Vi jobbar därför proaktivt för att kontinuerligt utvärdera och ta itu med vår inverkan kring mänskliga rättigheter.

Att identifiera de mest framträdande mänskliga rättigheterna

Essity har, tillsammans med den ideella organisationen BSR, kartlagt och identifierat riskerna mot de mänskliga rättigheterna genom en koncernövergripande konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter. Riskerna graderas inte enligt deras inverkan på verksamheten, utan enligt deras inverkan på individen. Bedömningen avslöjade tre huvudsakliga riskområden: Arbetsrelaterade risker, inklusive arbetshälsa och säkerhet, diskriminering och rätt till lika arbete för lika lön i vår direkta och indirekta verksamhet (leveranskedjan). Risker med markrätter i samband med anskaffning av timmer, fiber och massa – särskilt i områden där ursprungsbefolkningar finns närvarande. Risker relaterade till vattenförbrukning av Essitys verksamhet som är belägen i regioner med vattenbrist och som kan bryta mot den lokala befolkningens rätt till vatten och sanitet.

Arbetsrelaterade risker

Essity behandlar sina medarbetare med jämlikhet, värdighet och respekt. Med ett starkt engagemang som uttrycks i våra kärnvärden och vår uppförandekod, arbetar vi proaktivt med att integrera dessa principer i vår dagliga verksamhet.

Läs mer om Uppförandekoden.

Vi har en vision om noll arbetsplatsolyckor – ingen ska behöva riskera sin hälsa på arbetsplatsen.

Läs mer om företagets mål och arbete relaterat till hälsa och säkerhet.

Ansvaret för att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter och arbetsnormer tar inte slut vid våra lokaler. Vi väljer ansvarsfulla affärspartner som delar våra värderingar och vi samarbetar med våra leverantörer för ömsesidiga förbättringar med avseende på sociala och miljömässiga insatser.

Rapportering av överträdelser och missförhållanden

Potentiella överträdelser av vår uppförandekod, inklusive allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, kan rapporteras via ett antal kanaler, t.ex. via en direktlinje, HR-avdelningen, en advokat eller en fackföreningsrepresentant. Ett antal direktlinjer för uppförandekoden, som drivs av tredje part, finns också i de nordiska och de baltiska länderna, i Ryssland, i Storbritannien, i flera länder i Central- och Östeuropa samt i Latinamerika. Bevisade överträdelser och åtgärder som vidtagits redovisas i vår årliga hållbarhetsredovisning, där vi även publicerar uppförandekodens revisionsresultat från våra tillverkningsenheter.

Offentlig redovisning

Essity redovisar offentligt sina utmaningar och framsteg på områdena inom mänskliga rättigheter i sin årliga hållbarhetsredovisning, med iakttagande av riktlinjerna i Global Reporting Initiative Guidelines, G4 Core och genom att tillämpa rapporteringsramverken för FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.

Contacts

Karin Henrikson

Vice President Compliance and Ethics

Direkt: +46 788 52 26