Essity B 287.5 (+3.4 SEK) on 12-May-2021 13:00

Select region


Global Site


Som ett globalt företag påverkar vi miljontals människors liv varje dag; från anställda och konsumenter till leverantörer och samhällen. Med våra hygien- och hälsolösningar stöttar vi människor världen över i att förbättra deras välbefinnande på ett hållbart sätt.

Att bry oss om människors välbefinnande och stötta mänsklig värdighet är en fundamental del av vår identitet. För att behålla förtroendet hos våra intressenter måste vi upprätthålla dessa värderingar oberoende av var i världen vi verkar. 

Vårt förhållningssätt

Våra principer 

Vårt förhållningssätt till mänskliga rättigheter baseras på FN:s vägledande principer om verksamheter och mänskliga rättigheter. 

Vi har undertecknat FN:s Global Compact och stöder aktivt mänskliga rättigheter och verkar på ett sätt som konsekvent följer Global Compact, den internationella lagen om mänskliga rättigheter, ILO Core Conventions och OECD:s riktlinjer för globala företag. 

Det innebär att vi stöttar och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter var än vi verkar. När en konflikt mellan nationella lagar och internationella standarder för mänskliga rättigheter uppstår följer vi nationell lag, men söker samtidigt sätt att följa och respektera internationella mänskliga rättigheter.

Vårt uppdrag återspeglas i vår uppförandekod och företagspolicyer. Uppförandekoden är godkänd av Essitys styrelse. Vi hanterar risker genom att fastställa hur våra produkter, tjänster, verksamheter och affärssamarbeten påverkar mänskliga rättigheter. Att efterleva mänskliga rättigheter är integrerat i våra huvudprocesser och närhelst vi identifierar en potentiell eller reell negativ påverkan vidtar vi åtgärder för att lindra eller avhjälpa alla skadliga aktiviteter.

Våra prioriteringar

Vi identifierar våra risker mot mänskliga rättigheter genom en bedömningsprocess för mänskliga rättigheter över hela koncernen. Målet är att respektera mänskliga rättigheter genom hela vår värdekedja, och därför riktar vi våra insatser mot de områden där vi tror att vi kan göra störst skillnad och ha störst inflytande. Detta har resulterat i tre huvudområden: 

Mänskliga rättigheter på arbetsplatsen

Det inkluderar arbetsrelaterade risker, såsom tvångsarbete, arbetshälsa och -säkerhet, diskriminering och rätt till lika lön för lika arbete i våra direkta verksamheter såväl som vår leveranskedja.  

Landrättigheter 

Våra inköp av förnybara fiber och trämassa riskerar att vi kopplas till landrättighetskonflikter. Ur ett människorättsperspektiv är detta ett särskilt bekymmer när ursprungsbefolkningar är inblandade. 

  • Läs mer om våra fiberinköp

Tillgång till hälsa och hygien

Som leverantör av hälso- och hygienlösningar är det viktigt att våra produkter och tjänster är säkra. Det är också viktigt att de produceras, distribueras och slängs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Därför har Essity, som leverantör av dessa produkter, som mål att ta ansvar för sina produkter under hela deras livscykel, även efter att de använts. Vår ambition är att utveckla våra produkter och förpackningar för ett kretsloppssamhälle, med vilket vi menar att vi kontinuerligt utforskar nya designer och format för att öka återbruket av och återvinningsmöjligheten i våra produkter och förpackningar.

Våra huvudintressenter

Anställda

Vi strävar efter en säker och hälsosam arbetsplats baserad på utövandet av etiska principer för alla som jobbar för oss. Vårt åtagande beskrivs i vår uppförandekod och våra koncernpolicyer. 

Vi jobbar alltid för att minimera arbetsrelaterade olyckor. Vi respekterar våra anställdas rätt att gå med i fackförbund och föra kollektiva förhandlingar och vi håller en fortgående dialog med företagsråd och fackförbund i frågor om anställningsvillkor. 

För att kunna upptäcka och agera mot eventuella övergrepp uppmanar vi alla anställda att rapportera bekymmer eller överträdelser till sina chefer, HR eller fackets/företagsrådets representanter genom våra fastställda procedurer för klagomål. Vi har också etablerat en global rapporteringslinje där våra anställda kan rapportera allvarliga förseelse anonymt (där lokal lag tillåter). 

Konsumenter

Det förtroende våra kunder och konsumenter har för oss är otroligt viktigt för oss och vår verksamhet. Vi brinner för att leverera hållbara och högkvalitativa lösningar för våra kunder, konsumenter och patienter. Våra användares hälsa och säkerhet är centrala i allt vi gör och vi har ordentliga processer på plats för att försäkra säkerheten hos de som använder våra produkter. Vi har också centraliserade system för att i rätt tid kunna hantera synpunkter på våra produkter från våra kunder eller konsumenter.

Leverantörer 

Vi arbetar nära våra leverantörer och andra affärspartners för att försäkra att mänskliga rättigheter respekteras i vår leveranskedja. De standarder som anges vår uppförandekod speglas i den globala leverantörsstandard som implementeras av vår inköpsorganisation. 

Hur vi pratar om det

Essity redovisar offentligt sina utmaningar och framsteg på områdena inom mänskliga rättigheter i sin årliga hållbarhetsrapport, med iakttagande av riktlinjerna i Global Reporting Initiative, G4 Core och genom att tillämpa rapporteringsramverken för FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Som medlem i FN:s Global Compact rapporterar vi vår process för mänskliga rättigheter genom vår årliga kommunikation kring framsteg (COP).

Översikt

Våra åtaganden och insatser för mänskliga rättigheter övervakas av vice vd för Compliance och etik, som rapporterar till Essitys Complianceråd vilket innefattar medlemmar av ledningsgruppen. Ansvaret att implementera våra åtaganden till mänskliga rättigheter följer vår ledningsstruktur, med stöd av koncernfunktioner såsom HR, hållbarhet och juridikavdelningen. Översyn på styrelsenivå sköts av företagets vd och ledningsgrupp, och brott rapporteras genom koncernens internkontroll till revisionsutskottet. 

Alla anställda måste godkänna vår uppförandekod när de påbörjar sin anställning samt gå kurser i uppförandekoden på regelbunden basis. 

Våra leverantörer och affärspartners förväntas hålla liknande standarder som de i vår uppförandekod. Efterlevnad av sådana standarder är en huvudfaktor när vi väljer affärspartners.

Women-in-deisgn-studio-2880x1300.jpg

Offentlig redovisning

Essity redovisar offentligt sina utmaningar och framsteg på områdena inom mänskliga rättigheter i sin årliga hållbarhetsredovisning, med iakttagande av riktlinjerna i Global Reporting Initiative Guidelines, G4 Core och genom att tillämpa rapporteringsramverken för FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.

Young girls