We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226 (+0 SEK) on 21-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Water_Treatment_Austria.jpg

Essity har infört nya mål för vatten som är anpassade till lokala förhållanden, då vattenanvändningen i många fall är en lokal fråga. De nya målen tillämpas på alla anläggningar och fokuserar på att behandla vatten så effektivt som möjligt, samt att minska vattenanvändningen.

Mål

  • Vår mjukpappersverksamhet kommer att minska vattenförbrukningen med 10 %, organiskt innehåll (BOD) med 10 % och suspenderat material med 10 %.
  • Samtliga mål ska uppnås fram till 2020 (med 2014 som referens).

Vatten är vårt viktigaste näringsämne

Vatten är en viktig resurs och är tillsammans med klimatförändringen en av de viktigaste hållbarhetsfrågor som världen står inför idag. Vi har all anledning att behandla, minska och rationalisera vattenförbrukningen vid varje anläggning.

De flesta av våra anläggningar, som svarar för 97 % av vår vattenförbrukning, är belägna i områden med ett stort vattenutbud.

2016 är det första året som vi redovisar i enlighet med våra nya mål för vatten. Målen har fastställts utifrån vad som är mest relevant. Vattenförsörjningen är inte lika begränsad i Sverige som i vattenstressade regioner som Colombia eller Spanien. 

Bedömning av vattenstress

För första gången har Essity genomfört en bedömning av alla sina massaleverantörers vattenstress. Totalt utvärderades 54 leverantörer och de flesta är belägna i lågriskområden.

Massaproduktion kräver stora vattenvolymer och vi måste därför se till att våra leverantörers tillverkning inte är förknippad med höga vattenförbrukningsrisker. Vi använder det externa verktyget WRI Aqueduct som beaktar flera riskfaktorer men huvudsakligen risker relaterade till vattenmängd, vattenkvalitet och reglering. Endast ett fåtal leverantörer är belägna i områden med medelhög till hög risk.

”Vi har inga högriskleverantörer av massa med avseende på vatten”, säger Armin Benner, miljöspecialist på Essity. ”Nu ska vi utvärdera resultaten och utifrån denna grundliga analys kommer vi att bestämma om vi måste ersätta en leverantör eller minska på volymen från en leverantör.”

Vattenriskbedömningen kommer att uppdateras regelbundet och vi kommer också att undersöka andra viktiga leveranskedjor. Essity har utvärderat riskerna med vattenförbrukningen vid sina egna anläggningar sedan 2011.

Contacts

Patrik Isaksson

Vice President Environmental Affairs, Chairman of the Environmental committee

patrik.isaksson@essity.com
Direkt: +46 8 788 51 04